Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Organisatie

Hoe werkt de Hervormde Gemeente in Holten?

 

Download plaatselijke regeling NH Holten 2020

College van Kerkrentmeesters (CVK)

Doelstelling. In opdracht van de kerkenraad beheert het College van Kerkrentmeesters de bezittingen en behartigt de stoffelijke belangen van de gemeente. Op basis van het vastgestelde beleid maakt zij de jaarlijkse begroting, en is zij verantwoordelijk voor de financiële verantwoording van de kerk. (De kerkenraad keurt goed) Zij zorgt, binnen de kaders van de jaarlijkse begroting, voor voldoende financiële middelen om het gemeentewerk mogelijk te maken. Zij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie
Taken van de ouderling-kerkrentmeester
Bij de Kerkdienst
De ouderling-kerkrentmeester draagt medeverantwoordelijkheid voor de kerkdiensten. Minimaal eén van de ouderling-kerkrentmeesters is aanwezig in de dienst.
Vergaderingen
Het College van Kerkrentmeesters vergadert één keer per maand. Op de agenda staan beheers- en bestuurszaken. De Kerkrentmeesters ontvangen een uitnodiging voor de kerkenraadsvergadering. De voorzitter is lid van het Moderamen.
Archief
Een kleine, maar toch belangrijke taak is het toezicht houden op en het [laten] bijwerken van het archief. Voor het inzien van het archief is toestemming van de Kerkrentmeesters vereist.
Beheertaken
Hieronder valt het beheer van de Dorpskerk, gebouw Irene, 2 pastorieën en div. gronden en overige bezittingen. Het voeren van de diverse administraties. Onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters vallen ook de werkzaamheden van personen die professioneel aan de kerk zijn verbonden, zoals: predikanten, koster , kerkelijk bureau, administrateur, horeca personeel en organisten.
Het Kerkelijk Bureau
Het kerkelijk bureau wordt beheerd door mevr. I.Stoevenbelt met medewerking van vrijwilligers. Zij vervult de functie van administrateur van de kerk. Zij verzorgt o.a. de financiële administratie, salarisadministratie, de coördinatie bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening van de kerkrentmeesters en de organisatie rondom de jaarlijkse actie Kerkbalans.
Ledenadministratie
De ledenadministratie is een van de belangrijkste administraties van de kerk. Er is een landelijk systeem dat er voor zorgt dat de administratie gemakkelijk en zonder al te veel kosten kan worden gevoerd. Via de ledenadministratie wordt ook het overzicht van het Kerkblad bijgehouden. Wijzigingen van het ledenbestand a.u.b doorgeven aan het Kerkelijk Bureau.
Organist
Tijdens de diensten in de Dorpskerk wordt het orgel in eerste instantie bespeeld door de heer J. van Dijk. Onder zijn beheer vallen ook de overige organisten.
Kerkblad
Het kerkblad: "Holtens Kerknieuws" is een gezamenlijke verantwoordelijk van de Kerkrentmeesters Gereformeerde en Hervormde Kerk.
Financiën
Het financieel draaiende houden van een gemeente vergt veel (onbetaalde) inzet van alle gemeenteleden, maar er is ook heel veel geld nodig. Zo moet de dorpskerk, Irene en de pastorieën worden onderhouden. Moeten predikanten, organist, administrateur en horeca medewerkers salaris krijgen. Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de geldwerving. De grootste bron van inkomsten is de vrijwillige bijdrage die elk jaar in januari wordt opgehaald onder het motto: Kerkbalans. Daarnaast vormen collectegelden, inkomsten derden (gebouwverhuur) en rente inkomsten de overige inkomsten. Download het financieel verslag van Hervormde Gemeente Holten
Vrijwilligers
Er zijn diverse vrijwilligers werkzaam in de gemeente. Het is onmogelijk om een kerkelijke gemeente draaiende te houden zonder de inzet van vrijwilligers. Zo zijn er vrijwilligers aan het werk op gebied van: kerkelijke bureau, kosterschap, schoonmaak en horeca, tuinonderhoud, onderhoudswerkzaamheden, kopieerwerk etc. Deze opsomming is overigens zeker niet volledig. Veel vrijwilligerswerk vallen onder beheer van diverse commissies. Het college van kerkrentmeesters voert het personeelsbeleid uit voor al deze vrijwillige medewerkers.
Veiling en Boekenmarkt.
Een grote groep vrijwilligers organiseert elk jaar een veiling, boeken- , kleding- en rommelmarkt. Doel wisselt per jaar maar in grote lijnen zijn de opbrengsten bedoeld voor realisatie extra zaken rondom de kerk.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met J. Veneklaas Slots. Tel. 0548-36 40 67