Dorpskerk

Actueel

Stille week

Evenals voorgaande jaren worden ook dit jaar tijdens de Stille Week weer bijzondere vieringen gehouden. Deze vieringen worden ook wel “vespers” genoemd. In de vroege kerk was dat een avondgebed. De liturgie zorgt ervoor dat een vesper anders is dan een kerkdienst. Er is een afwisseling tussen teksten, liederen, stiltes, gebeden en in het midden een korte overweging. Het is een samenspel.

 

Het thema voor de komende Stille Week is: “Aan tafel”.
Op maandag, dinsdag en woensdag zijn de vespers kort, ongeveer een half uur.
Op Witte Donderdag is er een viering met Avondmaal/ Eucharistie. Die avond weerspiegelt de bijeenkomst van de eerste volgelingen van Christus. Zij kwamen samen rond een maaltijd. In de christelijke traditie zijn we dat “Het Laatste Avondmaal” gaan noemen. Tegenwoordig wordt het ook wel “Maaltijd van de Heer” genoemd.
Op Goede Vrijdag staat het kruis centraal. Dan wordt de kruisiging van Christus herdacht. De kerk is dan op z’n soberst. Er zijn geen bloemen, de tafel waar de vorige avond aan werd gegeten is leeg en de paaskaars wordt gedoofd.
In de paaswake op stille zaterdag staat het graf centraal, maar ook de opstanding en het nieuwe leven. Dat wordt benadrukt door het Licht van Christus. De Bijbellezingen gaan over brood, maaltijden, samen aan tafel.
Door het Paasverhaal in deze week, in deze vorm, zo te beleven, biedt het aanknopingspunten om de bijbel, de wereld en het eigen leven met elkaar te verbinden.

 

De vieringen vinden plaats in de Dorpskerk, met uitzon-dering op Witte Donderdag: dan vindt de viering plaats in de Kandelaar!!
Aanvang: maandag t/m Goede Vrijdag: aanvang 19.30 uur.
Op Stille Zaterdag begint de viering om 22.00 uur

 

De Stille Weekcommissie

Veertigdagenproject Kindernevendienst

In het veertigdagenproject van de kindernevendienst gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag: Wie is Jezus? In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch?

 

Elke zondag openen we met de kinderen een venster van het kerkraam. Zo wordt stukje bij beetje meer zichtbaar wie Jezus is en wie Hij voor ons wil zijn.

Ontwikkeling beleid voor de nieuwe gemeente

Het afgelopen half jaar is de fusie-ontwikkelgroep vooral achter de schermen bezig geweest met het voorbereiden van de samenvoeging van de Dorpskerk en De Kandelaar. We hebben het werk in de gemeente inhoudelijk onderscheiden in verschillende werkvelden: vieren, pastoraat, leren, diaconaat, jeugdwerk, communicatie en beheer.

 

Vertegenwoordigers van elk werkveld hebben samen met enkele leden van de FOG plannen gemaakt voor de toekomstige gemeente. Daarbij kwamen vragen aan de orde als: welke visie hebben wij op dit werkveld? Wat vinden we belangrijk, en wat heeft de gemeente er in de gemeentegesprekken er al over gezegd? Waar willen we in de komende jaren werk van gaan maken, en hoe or-ganiseren we dat? Soms hebben we over dit ‘werk in uitvoering’ ook het gesprek met de gemeente gezocht, zoals bij de ideeën over pastoraat en bij de visie op vieren. Gaandeweg is er van bijna alle werkvelden een voorlopig plan gemaakt, dat besproken is door beide kerkenraden. Al die plannen bij elkaar vormen een concept-beleidsplan voor de nieuwe gemeente, en natuurlijk zal we ook dat weer aan de gemeente worden voorgelegd.

 

Organisatie nieuwe gemeente
Met de kerkenraden hebben we afgelopen jaar een bijeenkomst gehad om te kijken naar de organisatie van de nieuwe gemeente. Nu we zicht beginnen te krijgen op alle werkvelden afzonderlijk, hoe kunnen we de kerkenraad dan het beste vormgeven, om leiding te geven aan die gemeente? Hoeveel ambtsdragers hebben we nodig, en kunnen we naast ambtsdragers ook gebruik maken van zogenaamde taakdragers, die wel het werk van een kerkrentmeester of diaken vervullen, maar geen zitting hebben in de kerkenraad?

 

En hoe leggen we al die plaatselijke afspraken over onze organisatie, over de taken en de werkwijze van de colle-ges, over de verkiezingsregeling en over het beantwoorden van de doopvragen, deelname aan het Avondmaal en het zegenen van levensverbintenissen dan vast in een Plaatselijke Regeling? Ook de voorbereidingen van dit organisatorische voorwerk voor een samengaan van beide gemeenten hopen we dit voorjaar uitgewerkt te hebben tot een voorstel dat we aan de gemeen-te kunnen voorleggen.

 

Van fusie-ontwikkelgroep naar regiegroep
Nu het inhoudelijke en het organisatorische ontwerp voor de nieuwe gemeente in concept bijna klaar zijn, zit het voorbereidende werk van de fusie-ontwikkelgroep er bijna op. De verantwoordelijkheid voor het voorleggen van de plannen aan de gemeente en de uiteindelijke besluitvorming ligt bij de kerkenraden. Dat betekent dat de regie over het SoW-proces verschuift van de FOG naar een zogenaamde regiegroep, die bestaat uit de voorzitters en de scribae van beide kerkenraden, aangevuld met de externe adviseurs, die ook bij de FOG betrokken waren: Bernhard Vosselman en Els Deenen. De leden van de FOG blijven betrokken bij hun ‘eigen’ werkveld om de voorlopige plannen handen en voeten te geven, zodat ze straks ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. En waar nodig kan er altijd een beroep op hen worden gedaan.

 

Op de eerste vergadering van de regiegroep staat de planning voor de komende maanden op de agenda: gemeentebijeenkomsten om de plannen te presenteren en te bespreken met de gemeente, kerkenraadsvergaderingen voor de besluitvorming, en het afwerken van een hele checklist aan stukken die straks nodig zijn voor het fusiedossier, dat moet worden voorgelegd aan de classis en aan de notaris. Voldoende werk aan de winkel dus, de komende maanden. Daar gaat u ongetwijfeld meer van horen!

 

Met vriendelijke groet, vanuit de fusie-ontwikkelgroep,
Els Deenen

Gespreksgroepen

Gespreksgroep circa 25-35 jaar
Op Goede Vrijdag 7 april gaan we samen naar de dienst, die om 19.30 uur begint in de Dorpskerk. Daarna praten we verder op Pastoriestraat 44 om te delen wat ons aansprak in de dienst en wat de kruisiging van Jezus voor ons betekent. Wil jij ook meevieren en napraten? Weet je welkom!

 

Gespreksgroep: Het verhaal achter het Bijbelverhaal
Woensdag 22 maart start om 20.00 uur in de consistorie van de Dorpskerk de volgende avond van deze gespreksgroep. Deze keer verdiepen we ons in de relatie tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Moeten we als christenen al die teksten uit het Oude Testament, bijvoorbeeld met alle Joodse leefregels, of de soms erg wraakzuchtige of gewelddadige verhalen, evenveel waarde geven als de verhalen uit het Nieuwe Testament?

 

Wilt u/jij zich nog opgeven, dan kan dat via mail: m.j.van.sandijk@hervormdholten.nl of telefoon: 0548-546631.

Enquête Pastoraat – de uitkomsten

De afgelopen tijd is u allemaal gevraagd om twee enquêtes in te vullen: één voor de diaconie en één voor het pastoraat. We willen iedereen hartelijk danken die dit heeft gedaan! Inmiddels hebben we de uitkomsten verzameld, samengevoegd en de resultaten met elkaar besproken. Als ouderlingen en predikanten hebben we ons gericht op de vragenlijst rondom het pastoraat. Deze is in totaal 392 keer ingevuld. Dit is gedaan door individuen, maar ook door echtparen en gezinnen. Het werkelijke aantal ‘invullers’ ligt dus nog wat hoger.

 

In de enquête hebben we u onder meer gevraagd of u (pastoraal) bezoek zou willen ontvangen. 21% van de mensen geeft aan hier geen behoefte aan te hebben, 64% geeft aan zelf een seintje te geven als dit op prijs gesteld wordt, en de rest, zo’n 15%, wil nog wel graag af en toe een bezoekje van een vaste bezoeker vanuit de kerk. Velen gaven daarnaast aan interesse te hebben in groepsontmoetingen. Anna van Herwijnen en Jobien Assink gaan hiermee aan de slag, zoals u verderop in dit Kerknieuws kunt lezen.

 

De komende tijd gaan wij, als ouderlingen en predikanten, verder met het concreet uitwerken van de pastorale plannen voor onze Protestantse Gemeente Holten. Dit doen we op basis van het nieuwe beleidsplan, de door u gegeven antwoorden over uw verlangens, en wat iedereen aangegeven heeft te willen bijdragen. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de groepsactiviteiten die we op willen pakken, de pastorale aandacht rondom levensgebeurtenissen (zoals verjaardagen, jubilea, geboorte, overlijden, verhuizing) en ook de pastorale wijkindeling (welke predikant en ouderling wordt gekoppeld aan welke adressen). De mensen die hebben aangegeven iets te willen doen, willen we in de komende maanden ook zeker gaan benaderen. We houden u op de hoogte.

 

Groepspastoraat
Onlangs werd een enquête gehouden over pastoraat, waarop veel respons is gekomen. Er kon onder andere aangegeven worden of er interesse bestaat voor groepsontmoetingen. Velen gaven aan hiervoor – in één of an-dere vorm – belangstelling te hebben. Als speciaal benoemde ouderlingen groepspastoraat gaan Anna van Herwijnen (Dorpskerk) en Jobien Assink (De Kandelaar) de komende tijd kijken hoe dit vormgegeven kan worden. Er waren ook mensen die aangaven wel te willen helpen bij het organiseren van deze activiteiten.

 

Deze personen zullen later in het voorjaar door Anna en Jobien benaderd worden om hierover mee te denken. Mocht u zich hiervoor in de enquête niet hebben aangemeld, maar alsnog willen meehelpen dit te organiseren, dan kunt u dit aangeven bij Anna of Jobien. Het is de bedoeling dat op de startzondag in september verschillende mogelijkheden worden gepresenteerd, zoals huiskamergesprekken, maaltijden, een activiteit of nog andere vormen om elkaar te ontmoeten en over ons geloof te spreken. Ook aan het vormen van een gespreksgroep over leven na verlies wordt gewerkt. Wordt vervolgd...

 

Anna van Herwijnen (06-27 34 24 54)
Jobien Assink (06-40 35 04 70)

Paaswandeling

Op de morgen van 1e Paasdag wordt er een “Paaswandeling” georganiseerd. Het is een wandeling met een meditatief karakter. Onderweg zijn er momenten van bezinning: stiltes; er worden teksten gelezen en liederen gezongen. Beleef zo, tijdens de wandeling, op je eigen manier Pasen. De wandeling duurt ongeveer een uur en start in de Dorpskerk en eindigt in de Kandelaar.

 

Aansluitend kan gebruik gemaakt worden van het paasontbijt in de Kandelaar. We vertrekken om 07.00 uur bij de Dorpskerk.

 

Namens de commissie,
Wim Beldman

1e Paasdag Paasontbijt

voor gemeenteleden en Oekraïners
In deze 40 dagen tijd bereiden we ons voor op het feest van opstanding en nieuw leven. We hopen op Paasmorgen weer te starten met een feestelijk ontbijt voor jong en oud. Om te vieren dat deze dag anders is dan andere kunt u op 1e Paasdag elkaar ontmoeten en gezamenlijk ontbijten voorafgaand aan de dienst. Bent u of kent u een contactpersoon voor Oekraïners in Holten en wilt u hen ook in de gelegenheid stellen om met Pasen samen te eten en te vieren dan zijn zij of bent u samen van harte welkom. U kunt de deelnemers aan het ontbijt via onderstaande mailadressen opgeven!

 

Het ontbijt zal plaatsvinden in de Kandelaar en wordt georganiseerd door de gezamenlijke diaconieën. Wij nodigen u van harte uit op 1e Paasdag 9 April in de Kandelaar.
Inloop vanaf 8.15 uur zodat wij om 8.30 uur kunnen starten met het ontbijt.
Aansluitend is er om 9.30 uur een gezamenlijke dienst in de Kandelaar.

 

Om voor voldoende broodjes, eieren, koffie en ranja te zorgen willen we graag dat u zich opgeeft.
Deelname aan het paasontbijt is gratis.
U bent van harte welkom!

 

Opgave tot maandag 3 april a.s. o.v.v. het aantal volwassenen en kinderen (t/m 12 jaar).

 

Mail, bel of app naar:
Yvonne Deterd mob: 06-44 33 55 43, mail: yvonnedeterd@hotmail.com
Wilma Beldman mob: 06-36 37 23 36, mail: diaconie@kandelaarholten.nl
Dini Aalpol mob: 06-53 34 75 90, mail: diaconie.hervormdholten@gmail.com

Afscheid Siebe Roozenboom

Ds. Roozenboom gaat met emeritaat, zo noemen we het pensioen van een predikant. Sinds 1993 is hij verbonden aan onze gemeente. Op zondag 21 mei 2023 is er een afscheidsdienst, waarin hij zelf zal voorgaan. De dienst begint om 14.00 uur en is in de Dorpskerk.

 

Ter gelegenheid van dit afscheid is er een receptie op dinsdag 16 mei a.s. om 19.30 uur in Gebouw Irene. Wij zouden het fijn vinden als deze avond opgeluisterd gaat worden door gemeenteleden die wat voor het voetlicht willen brengen. Dit mag in de vorm van een lied, toneelstukje, verhaaltje, alles kan. Laat uw gedachten er maar eens over gaan. Wilt u het ons van te voren laten weten via onderstaand mailadres. Graag ook de tijdsduur van uw bijdrage vermelden.

 

Mocht u iets willen schenken, dan vragen we u om een financiële bijdrage over te maken naar NL61RABO0373722788, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, met vermelding “Cadeau Roozenboom”. Wij zullen dan zorgen voor een passend geschenk en dat op 16 mei ’s avonds aan hem overhandigen.

 

Ceremoniemeester: Sijtze Meinsma,
Mob: 06 47 17 06 88. Mail: scmeinsma@hotmail.com

Pasen met ons vieren in Dijkerhoek?

Graag nodigen wij jullie uit voor de Paasviering met Paasontbijt op zondag 09 april 2023 om 09.30 uur in het Kulturhus van Dijkerhoek.

 

Om er zeker van te zijn, dat we genoeg bordjes hebben, willen wij jullie vragen om je aan te melden vóór 03 april via één van de onderstaande mogelijkheden:

 

e-mail: enikkels@zonnet.nl
mobiel/app Hendrika Rossing: 06 – 45 63 01 99
mobiel/app Erna Nikkels: 06- 23 30 05 57

 

Hartelijke groet van de Bethaniƫ Commissie en Zondagsschool Dijkerhoek

Boeken-, rommel-, kledingmarkt

Boeken-, rommel-, kledingmarkt en veiling dit jaar op zaterdag 30 september!
Elke woensdagmorgen is het een drukte van belang bij het pand “De Blijdschap” op de hoek van de Kerkhofsweg-Industriestraat. Dan is de loods geopend voor de kringloopwinkel. Vele kopers en inbrengers weten op deze morgen tussen 9.00 uur en 12.00 uur de weg te vinden naar dit pand. Kleding en rommelmarktspullen gaan van de hand voor heel redelijke prijzen. Artikelen die worden gebracht worden eerst op bruikbaar getoetst en in de stellages netjes gesorteerd.

 

Ook boeken, platen e.d. kunnen op woensdagmorgen worden gebracht die in onze opslag bij De Reggeborgh worden gesorteerd. Wij kunnen helaas geen verkoop daar organiseren, maar als u geïnteresseerd bent kunt u altijd een persoonlijke afspraak maken om een keer te komen kijken. Indien u een grote hoeveelheid spullen voor de boeken-markt/rommelmarkt/kledingmarkt of veiling hebt kunt u altijd contact opnemen om het bij u thuis op te halen.

 

Dit jaar vieren wij onze 25-jarig fysieke jaarlijkse uitverkoop. Normaal altijd op de eerste zaterdag van oktober, maar dit jaar op zaterdag 30 september. Noteer alvast in uw agenda. De locatie blijft zo lang als mogelijk dezelfde, namelijk “De Blijdschap”.

 

Voor boeken zijn de contactpersonen Gerrit Markvoort en Jaap Bogaard.
Voor de artikelen bij de Blijdschap is de contactpersoon Sijtze Meinsma.

Diaconale vakantieweken

Vakanties met aandacht
Het vakantiebureau in Doorn organiseert al ruim 50 jaar diaconale vakanties. Dit jaar op 3 locaties en 4x een vaarvakantie op de “Prins Willem Alexander”. De eerste vakantie week start op 18 februari met een creatieve week. Iedereen is welkom, ook als de gasten niet aangesloten zijn bij een kerkgenootschap.

 

Het doel van de organisatie is zoveel mogelijk ouderen voor wie het lastig is om zelfstandig op vakantie te gaan, omdat zij zorg of begeleiding nodig hebben, de kans te bieden om zorgeloos vakantie te vieren. Jaarlijks ontvangen zij zo’n 2300 vakantiegasten. Dit is mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers die onze vakantiegasten alle aandacht en zorg geven. De vakanties worden geor-ganiseerd voor verschillende doelgroepen o.a.:
  • senioren met lichte zorg
  • senioren met zorg
  • mantelzorgers met hun dementerende partner
  • mensen met een visuele beperking
  • mensen met een licht verstandelijke beperking
  • mensen tot 65 jaar met zorg
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over uw persoonlijke mogelijkheden? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de ambassadeuren voor het vakantiebureau te Holten.

 

De brochures voor 2023 zijn er weer. Ze liggen in de plaatselijke kerken in Holten.
Contactpersonen voor Holten zijn:
Dini Aalpol tel. 06 53 34 75 90 e-mail dini.aalpol@xs4all.nl
Gerry Meijerink tel. 0548 36 17 90 e–mail gjhmeijerink45@gmail.com.

 

Voor informatie: www.hetvakantiebureau.nl

Vrijwilligers diaconaal vakantiewerk

Ook in 2023 zijn er weer, van mei tot en met september, de diaconale vakantieweken voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen gaan. De weken worden georganiseerd door het VakantieBureau in samenwerking met en mede dankzij de financiële steun van Kerk in actie van de Protestantse Kerk in Nederland. De vakanties vinden plaats in o.a. Nieuw Hydepark in Doorn, Dennenheul in Ermelo, IJsselvliedt in Wezep en op het vakantieschip de “Prins Willem-Alexander.

 

Voor alle weken zijn er vrijwilligers nodig zoals: leidinggevenden, pastores, recreatieleiders/sters, verpleegkundigen, huishoudelijk medewerkers/sters en algemeen verzorgers/sters met of zonder ervaring. Je helpt de gasten bij de dagelijkse levensverrichtingen. Er is voor iedereen wel een passende functie mogelijk. Er wordt de nodige inzet en betrokkenheid van je gevraagd. Je krijgt er echter ook veel voor terug. Je zal zien dat een vakantieweek een verrijkende ervaring is voor zowel gast als vrijwilliger. Informatie ligt op de leesplank in de Kandelaar en in de Dorpskerk. Kijk ook eens op www.hetvakantiebureau.nl

 

Wanneer je erover denkt om te kunnen meehelpen aan het succes van een vakantieweek, neem dan contact op met de ambassadeur voor het Vakantiebureau in Holten:
Gerry Meijerink-Stam, tel:0548 36 17 90 email: gjhmeijerink45@gmail.com.

 

Informatie vind je ook op www.hetvakantiebureau.nl