Dorpskerk

Actueel

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Aftredend zijn de volgende leden: Ina Aaftink-Zwiers (ouderling), Diny Steegink-Boode (ouderling Diessenplas) en Theo Mollink (diaken). Na zoveel jaar mogen ze ook wel een keer stoppen. Ze hebben het lang genoeg gedaan en gelden nu als veteranen in het kerkenwerk. Wij danken hen hartelijk voor hun betoonde inzet en samenwerking.

 

Na het nodige voorwerk in de ambtsdragerscommissie en de verschillende colleges kunnen we met genoegen de namen van een aantal nieuwe ambtsdragers melden: Alie Leurink-Aaltink, H.J. Wansinkstraat 25 (ouderling Diessenplas), Hannie Bieleman-Aanstoot, Geskesdijk 26 (ouderling Oost) en Anna van Herwijnen, Haarstraat 2A (ouderling West). We prijzen ons gelukkig met deze nieuwkomers met een kloppend hart voor het kerkenwerk.

 

Dan zijn er nog ambtsdragers die voor kortere tijd hun termijn verlengen of die ‘gewoon’ doorgaan. Dat zijn Mirjam van Langen-Heurneman en Leonie Jansen-Kruithof (jeugdouderlingen), Ans Pannekoek (ouderling Diessenplas), Erik Markvoort en Gerrit Veneklaas (kerk-rentmeesters). Zij delen te meer in onze waardering!

 

De nood in twee colleges – diaconie en kerkrentmeesters – is nog groot. Bij de laatsten zijn nog geen nieuwe gegadigden gevonden die het stokje van Dirk Jansen, Jan Poortman en Jannette Haverslag-Pekkeriet willen overnemen. U kunt ze nog overhalen een tijdje langer aan te blijven… of zelf uw opwachting maken!

De nieuwe gemeente krijgt vorm en kleur!

In maart van dit jaar begonnen wij aan het inhoudelijke gemeentegesprek over de samenvoeging van de Dorpskerk en de Kandelaar. ‘Een gezamenlijke trektocht’, zo noemde de kerkenraad deze onderneming. Een tocht die we met elkaar als gemeenten zijn gegaan, in verschillende bijeenkomsten in De Kandelaar, Irene en in Dijkerhoek. We begonnen op 13 maart met het maken van de ‘wolk van het verlangen’. Als we nadachten over de gemeente die we ons zouden wensen, welke woorden zouden dan richtinggevend kunnen zijn? Die wolk werd ons vertrekpunt.

 

Op 3 april onderzochten we met elkaar wat we al in huis hadden, als gemeenten, om dat verlangen waar te maken. Wat doen we als gemeenten nu al goed? Wat is van waarde? Welke sterke kanten hebben we? Want bij het vormen van een nieuwe gemeente is het belangrijk dat we voortbouwen op het goede dat er al is! In mei kwam het jeugdplatform bij elkaar om te brainstormen over de kerk van de toekomst. Hoe stellen de jongere generaties zich die voor? Ook de kinderen van de kindernevendienst deden een duit in het zakje. Hun tekeningen en collages hebben we u op 22 mei laten zien.

 

Geïnspireerd door hun voorstellingen bouwden we in de eerste week van juni met het goede dat we in huis hebben, aan concrete plannen voor de toekomst. Hoe zou de gemeente er uit kunnen zien, als we daar gericht gebruik van maken? We werkten aan een wenkend visioen, en aan ideeën om daar handen en voeten aan te geven. In drie maanden tijd hebben we heel wat stappen gezet. En wat zijn we dankbaar voor uw inzet en meedenken! Vier belangrijke thema’s voor de toekomstige gemeente heeft u met elkaar uitgewerkt: verbinden, aansprekend vieren, geloofsopbouw en kerk naar buiten. Hieronder volgt een samenvatting van de laatste gesprekken. De uitgebreide versie kunt u nalezen op de site: kerkpleinholten.nl stap 3 en 4. Ook de oogst van de eerdere stappen kunt u daar teruglezen. Inclusief foto’s!

 

Verbinden
Het thema ‘verbinden’ was bij u veruit favoriet. Veel mensen gaven aan: laten we zo snel mogelijk één kerk vormen. Een Protestantse Gemeente Holten met twee kerkgebouwen, waarbinnen samen gewerkt en gevierd wordt. Een kleurrijke gemeenschap, al zal dat af en toe wel even passen en puzzelen vragen. Er is de komende jaren werk aan de winkel. Maar we beginnen niet bij niets: er ligt een brug, en we zijn al halverwege. Laten we in die kerk van ons samen niet meer praten over ‘bij ons in de Dorpskerk’ en ‘bij ons in De Kandelaar’, maar laten we samen een ‘nieuw wij’ vormen. Dat nieuwe wij kan in ieder geval voortbouwen op het goede dat er al is. Bestaande activiteiten hoeven niet overboord, integendeel! Activiteiten en structuren die er al zijn, en die goed werken, kunnen mee in de nieuwe gemeente. Andere structuren moeten natuurlijk wel wor-den aangepast, zoals het kerkbestuur.

 

Een veelkleurige gemeente vraagt ook om een passend gebouw: de verfkwasten mogen wel eens ter hand worden genomen. En wat zou het fijn zijn om een gebouw te hebben waarvan de zaal flexibel ingericht kan worden, zodat je hem ook goed voor andere dingen kunt gebruiken.

 

In Dijkerhoek kwamen er allerlei ideeën op om de verbinding tussen kerk en buurtschap, die al goed is, nog meer vorm en inhoud te geven. Een ander aspect van verbinding dat juist op deze plek oplichtte, was de bijzondere plaats van de buurtschappen binnen de kerkelijke gemeente. Hoe kunnen we die verbinding zo versterken dat we onszelf niet als ‘aanhangsel’ ervaren?

 

Aansprekend vieren
Ook dacht u na over het thema ‘aansprekend vieren’. Aansprekend vieren betekent niet: een viering met allerlei toeters en bellen. Aansprekend vieren kan ook juist gebeuren in alle eenvoud. Gewone vieringen met een actueel, pakkend thema, waarbij de actualiteit wordt gespiegeld aan de Bijbel. Met passende liederen en muziek, en veel gelegenheid om zelf te zingen. Een dienst die niet alleen het hoofd, maar ook het hart raakt. Een dienst waarin ook kinderen zicht thuis voelen, waar het best een beetje informeel mag toegaan. Met ruimte voor onderlinge ontmoeting om de dienst heen, door samen te eten en koffie te drinken. En naast de gewone diensten eenmaal per maand een bijzondere dienst, zoals een jeugddienst of een zangdienst.

 

Bij het gesprek over ‘aansprekend vieren’ dacht u ook na over de noodzaak van het zoeken naar nieuwe vormen om te vieren, om beter aan te sluiten bij de kleurrijkheid van de gemeente. Nieuwe vormen zijn zeer gewenst, maar dat vraagt om een periode van samen zoeken en uitproberen: hoe zou dat kunnen, en wat past bij ons?

 

In welke mate kun je een oude vorm loslaten? En ga je dan voor een hele andere vorm of pas je één aspect aan? Hoeveel rek en flexibiliteit zit er in de gemeente? Het vraagt lef en vrijmoedigheid om die zoektocht samen aan te gaan. En: niet alles hoeft overboord, want de opbouw en inhoud van wat we tijdens een dienst doen, heeft oude papieren. Nieuwe vormen moeten de viering aansprekend maken voor jongere generaties, maar oudere generaties niet van de dienst vervreemden. Zo formuleerden een gespreksgroepje als uitdaging voor de toekomst: ‘oude bouwstenen gebruiken in nieuwe vormen’. Als we het over een gezamenlijke trektocht hebben, dan kon dit wel eens een belangrijk stukje van de route worden!

 

Geloofsopbouw
Geloofsopbouw, dat was het derde thema dat u aandroeg voor de nieuwe gemeente. Het gaat in de nieuwe gemeente niet alleen over onze band met elkaar, maar ook over onze verbondenheid met God. Hoe voeden we ons geloof, wat bouwt ons op? Welke gevolgen heeft die basis voor ons dagelijks leven? En hoe gaan we daarover met elkaar in gesprek? De mensen die hierover doorpraatten zagen daarbij vooral het gesprek in kleine groepen als kans. Korte inleidende (thema)diensten in de Kandelaar, met een opstelling van stoelen en tafeltjes waardoor er koffiegedronken kan worden en een gesprek gevoerd kan worden aan de hand van (geloofs-)vragen die in de inleiding aan de orde zijn geweest. Samen maaltijden bereiden en eten kan op zondag of door de week, in een grote, nieuw te bouwen, goed uitgeruste keuken in de Kandelaar, met groenten uit de moestuin van de kerk: samen verbouwen, samen koken!

 

We zouden bijvoorbeeld mensen van buiten kunnen uitnodigen, die vertellen over hun passie, bijvoorbeeld kunstenaars of mensen uit de islam of het jodendom, of vluchtelingen. Het kunnen mensen van binnen of buiten zijn, en dan kunnen wij hun impuls weer proberen in verbinding te brengen met ons geloof.

 

Om opgebouwd te worden in ons geloof staat het goede verhaal op de eerste plaats. Maar verder is dat opbouwen vooral iets dat we samen moeten doen, waarbij we elkaar moeten wakker houden, vanuit een open houding.

 

Kerk naar buiten
Kerk naar buiten, dat is het vierde thema waar verschillende gemeenteleden zich mee hebben beziggehouden. De invulling van dit thema heeft in ieder geval te maken met een – letterlijk – open kerk. Een kerk waar je een kopje koffie kunt komen drinken en even een praatje kunt hebben. Misschien ook momenten met zachte muziek, of orgelspel, op een plekje waar je iets van bezinning vindt. Een bezinningsruimte of een stiltehoekje waar je rustig kunt zitten, een kaarsje kunt branden, waar een Bijbel ligt, een boekentafel, en zo nu en dan de mogelijkheid wordt geboden voor een wat diepergaand gesprek.

 

Maar een open kerk heeft niet alleen met het gebouw te maken, maar ook met een open houding van de kerkelijke gemeenschap. En het beeld dat daarbij voor ogen stond was dit: een open en gastvrije kerk, een sociale ontmoetingsplek voor het hele dorp. Een Kulturhus om allerlei groepen kunnen ontmoeten. We zorgen voor een goede takenlijst zodat veel mensen op hun manier kunnen meedoen, maar mensen kunnen zich ook zelf melden met een idee. Er is een diversiteit aan diensten, we hebben een moestuin, we doen iets met Kunst in de kerk, we bieden een muziekpodium, je komt er vluchtelingen tegen, en mantelzorgers krijgen een bloemetje. Want wij zijn een gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien, en die we samen vormgeven, als kerkmensen en burgers van Holten. Dus: betrekken we anderen bij onze plannen: scholen en bedrijven, de groene club, Via Vie en de kunstclub. Een opgeknapt gebouw met een goede grote keuken is daarbij een must! Natuurlijk zorgen we voor een goede PR: we staan regelmatig in Holten Extra en verspreiden het Kerknieuws bij de recreatieparken.

 

Werk aan de winkel!
Tot zover de ideeën die u aanreikte voor de nieuwe gemeente. Wat heeft u het beeld van de Protestantse Gemeente Holten, de gemeente die u zou willen zijn, in deze drie maanden mooi scherp gesteld! De wolk van het verlangen is een wenkend visioen geworden: zo zou het kunnen zijn!

 

Op 12 juni heeft u na afloop van de presentatie van al deze ideeën met stickertjes op een groot vel aangegeven waar we wat u betreft snel werk van moeten gaan maken. Foto’s van deze flapovers kunt u ook zien op kerkpleinholten.nl onder het kopje van de FOG, onder het kopje van de gemeentegesprekken. Hieronder samengevat:

 

Verbinden: bij dit thema geeft u een duidelijk signaal af: laten we maar binnen een jaar zoveel mogelijk samen gaan vieren. Daarnaast verwacht u ook veel van het samen de schouders eronder zetten: met elkaar bouwen aan de ‘Kerk van Samen’. Uiteraard doen samen eten, koken en een moestuin onderhouden de onderlinge verbondenheid meer dan goed!

 

Aansprekend vieren biedt een gevarieerd beeld: een gevarieerd aanbod van diensten, omkleed met ontmoeting en gezelligheid, veel samen zingen en nieuwe, eigentijdse vormen en actuele thema’s - zo zou het mogen zijn!

 

Ook bij het thema geloofsopbouw is redelijk duidelijk waar u het meest in ziet: het gesprek in kleine groepen, al dan niet na een themadienst. Kerk naar buiten: hier tekent zich duidelijk af waar u als gemeente warm voor loopt. Zonder de andere ideeën tekort te doen, is de ‘gastvrije, open kerk’ veruit favoriet. Een helder signaal voor verdere ontwikkeling - en daar mogen dus ook best mensen uit het dorp bij betrokken worden.

 

Hoe gaan we nu verder?
De fusieontwikkelgroep heeft uw gemeentegesprek van de afgelopen maanden met veel plezier voorbereid, begeleid en de opbrengst verzameld. Naast het spoor van de gemeentegesprekken zijn we in gesprek geweest met vertegenwoordigers van alle werkvelden (vieren, pastoraat, diaconaat, leren, communicatie, beheer, jeugdplatform, bestuur) om te werken aan een inhoudelijke visie op het betreffende werkveld, en aan de toekomstige organisatie daarvan. U begrijpt dat de uitkomsten van het gemeentegesprek ook daarvoor belangrijk zijn.

 

Komend seizoen zullen we u stukje bij beetje meenemen in de voorlopige uitkomst van deze gesprekken. Hoe gaat het er dan uitzien als we samen vieren? En hoe gaan we het pastoraat inrichten? Hoe gaat de kerkenraad eruitzien, en welke afspraken maken we in onze plaatselijke regelingen?

 

We hopen dat u net als afgelopen seizoen ook daarin weer mee wilt denken en praten, en nodigen u van harte uit om u ook in deze gesprekken weer te laten zien en horen. Zo bouwen we met elkaar aan de ‘Kerk van Samen’!

 

Namens de fusieontwikkelgroep,

 

Els Deenen

Heb je een halfuurtje?

Deze vraag ga ik volgend seizoen aan alle 18 – 30 jarigen in de Dorpskerk en De Kandelaar stellen! Ik kijk er naar uit om met de jongvolwassenen in contact te komen om te horen hoe het hun vergaat en mogelijk ook te proeven of er iets is waar zij behoefte aan hebben in de kerk. Wat doen we als kerk goed voor deze groep gemeenteleden en waar zouden we ons nog in kunnen verbeteren? Maar het eerste doel is: een moment van hartelijk contact! Ik vraag daarbij om een halfuurtje, maar het mag natuurlijk altijd meer worden.

 

Vanuit de opbrengst van de boekenmarkt in 2018 is er geld voor deze doelgroep gereserveerd. Met dit project hopen we dit geld goed te gaan besteden. Heel fijn is het dat De Kandelaar ook graag mee wil doen. Dat past prachtig in onze weg naar fusie. Zo staan beide kerkenraden achter dit project en zullen de jeugdouderlingen ondersteunen waar kan. We hopen van harte dat de speciale aandacht voor deze leeftijdsgroep de hele gemeente goed zal doen. We houden u op de hoogte!

 

ds. Meinske van Sandijk – van der Wal

Alpha-cursus

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie in het christelijk geloof die we ook in Holten aanbieden namens alle kerken. We denken ergens na de startzondag te beginnen, maar de exacte datum hoor en/of lees je nog.

 

In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je dan meer wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal of bekijk je een filmpje. Over de inhoud kun je dan doorpraten in kleine gespreksgroepen – domme vragen bestaan niet!

 

De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 18.15 tot 21.00 uur, waarschijnlijk op een dinsdagavond Je hoort en/of leest nog waar.

 

Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alpha-cursus.nlof meld je aan bij Marc van de Duin, marcvan-derduin@ziggo.nl of bij mij gertvherk@gmail.com.

 

En bovendien is Alpha juist interessant voor een vriendin of bekende!?

Duurzaamheid

We denken verder over onze rol als kerk op het uitgebreide veld van duurzaamheid. We willen in ieder geval lokale projecten stimuleren rond eerlijk en duurzaam voedsel (zoals o.a. Voedselnoabers). Verder is er veel in beweging en zijn we op zoek met wie en hoe we dit grote veld rond duurzaamheid verder in kaart brengen. De meest voor de hand liggende gesprekspartners zijn onze lokale boeren, met al hun vragen rond stikstof, circulaire bedrijfsvoering, opvolging e.d. Maar in Holten is ‘Vivera’ ook in beeld.

 

Gert van Herk

Startzondag 18 september

Met alle geloofsgemeenschappen van Holten starten we weer het nieuwe seizoen. Er moet nog wel het nodige worden georganiseerd. Maar we hebben er zin in als organisatoren. We volgen deze keer het thema van de PKN: ‘Aan Tafel’ en zetten het verhaal van Zacheus centraal. Uiteraard is er dus ook iets met eten!

 

Dus ‘save the date’!

Preek van de Leek

Deze zomer worden de Preek van de Leek-vieringen gehouden in het Trefpunt. Ook hier doen we dat weer buiten. Tevens is er de mogelijkheid om bij regen naar binnen te gaan, er is voldoende ruimte in het mooie nieuwe gebouw. De locatie op de Borkeld is dit jaar gesloten vanwege renovatiewerkzaamheden aan de infoboerderij ‘n Witten.

 

De eerste viering is op zondag 17 juli, aanvang 10.00 uur, met als thema Economie en Duurzaamheid. Een actueel en breed onderwerp waarin ons Theo Hogemeer inzicht geeft hoe een duurzame economie nauw rekening houdt met maatschappelijke en milieu-aspecten (Rentmeesterschap). De liturg is deze morgen Ans Steunenberg.

 

Zondag 14 augustus, aanvang 10.00 uur komt Willem Jan Ausma vanuit Utrecht naar Holten. Willem Jan is strafrechtadvocaat en kiest voor het thema “Oordeel niet”. Hij belicht dit vanuit de Bijbelse achtergrond, mede hoe wij daar tegenwoordig mee omgaan, ook als strafrechtadvocaat. De liturg deze morgen is Wim Beldman.

 

We hopen jullie in gezondheid te ontmoeten op beide zondagen.
Namens de Open Deur groep Holten.

V&T

Komend seizoen hebben wij weer een mooi programma voor u. De eerste 2 inspirerende activiteiten zijn al vroeg in het seizoen, vandaar deze vooraankondiging. Zet de data alvast in uw agenda.

 

Donderdag 22 September 2022 Kandelaar 20.00 uur: “Zie de Mens” (Joseph Wresinski Cultuurstichting)
Een verrassende en inspirerende voorstelling door thea-termakers, muzikanten en mensen die in armoede leven. ”Zie de Mens” is een zoektocht naar de zin en onzin van zelfredzaamheid.
De kerkzaal van de Kandelaar wordt de theaterzaal.

 

Woensdag 12 oktober 2022 Dorpskerk om 20.00 uur: Lezing “Je bent niet alleen” (Isa Hoes en Merlijn Kamerling)
Een prachtig, troostrijk boek voor een ieder die met verlies te maken heeft. Isa en Merlijn schreven dit boek ruim 10 jaar na het overlijden van Antonie, hun echtgenoot /vader. De vele reacties op dit troostrijke boek heeft geleid tot een lezingentour in het land. Het belooft een mooie, intieme avond te worden, met veel ruimte voor interactie. V&T toerusting organiseert deze avond samen met Akke Verhoeven, uitvaartbegeleiding Holten, in navolging van de thema avond ‘Leven en Sterven’ van afgelopen seizoen.

 

Zie voor verdere info ons jaarprogramma op de website begin september.

JPF

JPF, einde seizoen, of toch niet?
Wat hebben we dit jaar weer mooie activiteiten met en voor de jeugd mogen organiseren. Aan het begin van het seizoen werden we nog redelijk geremd door de corona perikelen, maar verderop in het seizoen hebben we dit goed kunnen inhalen.

 

Ook de opkomst bij de evenementen werd gaandeweg steeds beter, wat ons perspectief voor de toekomst biedt. En wat te denken van de dienst rond het afscheid van de kindernevendienst, afgelopen zondag; zo’n 30 kinderen waren in de kerk om hierbij aanwezig te zijn, geweldig om te zien! We hopen dan ook van harte deze kinderen volgend jaar bij de diverse activiteiten zoals, kinderne-vendienst, tienerdienst, krabbeldienst, kidzart, club en tieneravond weer te zien.

 

Maar ons laatste, en tevens grootste ”kunstje” voor dit jaar moet nog komen; de Vakantie Bijbel Dag. We verwachten weer een grote groep kids voor een super gezellige dag op het Vletgoor. Op het moment van dit schrijven, zo’n 3 weken voor de grote dag, hebben we al bijna 60 aanmeldingen, dat belooft nog wat.

 

Namens de jeugdouderlingen wensen we jullie een hele fijne vakantie, geniet er allemaal van.

Contact met Oekraïners in Rijssen-Holten

Bij het Paasontbijt in De Kandelaar at een moeder met haar zeven kinderen uit Oekraïne mee. Marinda Wechstapel is maatje van dit gezin en had hen meegenomen. Heel fijn! Na dit Paasontbijt is voorzichtig gezocht naar wat we zouden kunnen doen en betekenen vanuit de kerk. We hadden een gezellige middag met dit gezin op de boerderij van familie Aalpol in de Beuseberg. Daar bedachten we dat we een keer samen zouden kunnen eten in gebouw Irene met andere Oekraïners in Rijssen-Holten die dat ook wilden. Het bleek een hele kunst om de uitnodiging goed en duidelijk bij de mensen te krijgen. Marinda heeft daar veel tijd ingestoken. (Mocht u contactgegevens hebben van Oekraïners in ons dorp, dan horen we dit graag.)

 

Uiteindelijk hebben we in mei en in juni een maaltijd in Irene gehad. Ieder nam wat mee en er was meer dan voldoende. Het onderlinge contact doet de Oekraïners zichtbaar goed. Voor de kinderen waren er spelletjes en knutselwerkjes. De dankbaarheid voor de organisatie van deze maaltijden is groot.

 

We zijn nu enerzijds in afwachting van nog meer mensen uit Oekraine die naar Holten zullen komen en anderzijds horen we dat sommigen inmiddels ook weer teruggaan naar Oekraïne. Dat maakt dat het weer even zoeken is naar de behoefte en wat we het beste kunnen doen. Dini Aalpol staat daarbij in contact met de beide diaconieën.

 

Dit wilden we graag even met u allen delen! Hartelijke groet,

 

familie Aalpol, Isabel Warning, familie Wechstapel en familie van Sandijk

Vakanties met aandacht

Het vakantiebureau in Doorn organiseert al ruim 50 jaar diaconale vakanties. Dit jaar op 3 locaties en 4 x een vaarvakantie op de “Prins Willem Alexander”. De eerste vakantie uit de reeks heeft reeds plaatsgevonden in februari met een creatieve week.

 

Iedereen is welkom, ook gasten die niet aangesloten zíjn bij een kerkgenootschap. Het doel van de organisatie is zoveel mogelijk ouderen voor wie het lastig is om zelfstandig op vakantie te gaan, omdat zij zorg of begeleidíng nodig hebben, de kans te bieden om zorgeloos vakantie te vieren.

 

Jaarlijks ontvangen zij zo’n 2300 vakantiegasten. Dit is mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers die onze vakantiegasten alle aandacht en zorg geven.

 

De vakantíes worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen o.a.:
  • Vakanties voor senioren met lichte zorg.
  • Vakanties voor senioren met zorg.
  • Vakanties voor mantelzorgers met hun dementerende partner.
  • Vakanties voor mensen met een visuele beperking.
  • Vakantíes voor mensen met een licht verstandelijke beperking.
  • Vakanties voor mensen tot 65 jaar met zorg.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over uw persoonlijke mogelijkheden, aarzel dan niet om contact op te nemen met de ambassadeuren voor het vakantiebureau te Holten.

 

De brochures voor 2022 zijn er weer! Ze liggen in de plaatselijke kerken in Holten. Contactpersonen voor Holten zijn:
Dini Aalpol tel. 06 53 34 75 90, e-mail: diaconie.hervormdholten@gmail.com
Gerry Meijerink tel. 0548 36 17 90, e-mail: gjhmeijerink45@gmail.com

Vrijwilligers diaconaal vakantiewerk

Ook in 2022 zijn er, van mei tot en met september, weer diaconale vakantieweken voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen gaan. De weken worden georganiseerd door Het Vakantie Bureau in samenwerking met en mede dankzij de financiële steun van Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland.

 

De vakanties vinden plaats in o.a.
Nieuw Hydepark in Doorn, Dennenheul in Ermelo, IJsselvliedt in Wezep en op het vakantieschip de Prins Willem-Alexander.

 

Voor alle weken zijn vrijwilligers nodig zoals: leidinggevenden, pastores, recreatieleiders/sters. verpleegkundigen, huishoudelijk medewerker en algemeen verzorgers/sters met of zonder ervaring.

 

Je helpt de gasten bij de dagelijkse levensverrichtingen. Er is voor iedereen wel een passende functie mogelijk. Er wordt de nodige inzet en betrokkenheid van je gevraagd. Je krijgt er echter ook veel voor terug. Je zal zien dat een vakantieweek een verrijkende ervaring is voor zowel gast als vrijwilliger.

 

Informatie ligt op de leesplank in de Kandelaar en in de Dorpskerk en is te vinden op: Het vakantiebureau vrijwilliger Wanneer je denkt dat je kan meehelpen aan het succes van een vakantieweek, neem dan contact op met de ambassadeur voor het Vakantiebureau in Holten:

 

Gerry Meijerink tel. 0548 36 17 90, e-mail: gjhmeijerink45@gmail.com

 

Informatie vind je ook op Het vakantiebureau