Dorpskerk Holten
Commissies

Speciaal Pastoraat

Deze commissie werd voorheen de Lathmercommissie genoemd.
Het werk van deze commissie richt zich met name op de bewoners van de sociowoningen van “Zozijn” aan de Haarstraat en de Schoolstraat.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 

  • Jeanet Aanstoot, medewerkster van de stichting "Zozijn",
  • Truus Beldman,
  • Erna Kolkman,
  • Gerda Meijer, (contactpersoon telnr: 36 21 44).

Werkgroep ‘voorbereiding Stille Week’.

Deze groep is samengesteld uit Hervormd, Gereformeerd en Rooms Katholiek.
De commissie bestaat uit de volgende leden:

 

  • Wim Beltman(voorz.)
  • Sissy van Bruggen
  • Tineke Kraan
  • Jannie Meijer

Interkerkelijke Commissie V & T

De Interkerkelijke Commissie Vorming en Toerusting in Holten heeft als doel het organiseren van bijeenkomsten rond diverse thema’s op het raakvlak van kerk en maatschappij. De avondbijeenkomsten zijn voor alle belangstellenden toegankelijk en worden aangekondigd in de plaatselijke kerkbladen en regionale pers. De commissieleden zijn afkomstig uit de plaatselijke Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Rooms-katholieke Parochie.

 

Informatie en/of suggesties

Voor meer informatie over deze lezingen verwijzen wij u graag naar de artikelen in kerkbladen en kranten. Ook voor het aandragen van onderwerpen voor avonden (suggesties zijn altijd zeer welkom!)

 

U kunt dan contact opnemen met één van de commissieleden.
Eva Exterkate - de Koning, Voorzitter
Yvonne Deterd Oude Weme, Secretaris
Dini Aalpol, Penningmeester
Gerrit Markvoort, Lid
Erna Nijkamp, PR en publiciteit
E: cieventholten@gmail.com
I: www.vormingentoerustingholten.nl
 
commissies
 

Liturgisch bloemwerk

Liturgisch bloemwerk ook wel Symbolisch bloemwerk genoemd, is het verhaal met bloemen. Bloemen spreken een taal waar woorden niet kunnen reiken. Aan de hand van een schriftlezing, een lied of een thema maken we een ‘bloemstuk’. Zoeken we naar symbolen, getallen, vormen en schiktechnieken die daarbij passen. En dan zoeken we met name naar materialen, bloemen, vruchten of takken die passen in het seizoen en zo mogelijk uit een tuin komen. Door het jaar heen worden de liturgische kleuren groen, paars, wit en rood gebruikt. We hebben in de afgelopen jaren al diverse werkstukken gemaakt voor bv. doopdiensten, bevestiging ambtsdragers, laatste zondag kerkelijk jaar, oogstdienst enz.
 
Hieronder kunt u de uitleg en foto's bekijken van de werkstukken die in 2022 en 2023 zijn gemaakt tijdens speciale diensten.

 

2023

Doopdienst 16 juli 2023

Deuteronomium 30: 11 - 20

 

Op de achthoekige doopvont is een cirkel van klimop gemaakt.
De cirkel kent geen begin of einde.
Het verwijst naar vertrouwen, belofte en het doorgeven van de doop.
In de schriftlezing staan de geboden centraal.
We moeten geen uitvluchten bedenken.
De geboden zijn bekend, we moeten die doorgeven en ernaar leven.
Het blad van de ‘tien geboden plant’ is hiervoor in de krans gebruikt.
De blauwe linten staan voor het water uit de Jordaan.
Het groen van de klimop betekent, hoop, nieuw leven en toekomst.
Kies voor het leven.
Witte rozen voor de beide dopelingen van vandaag.

'klik op foto'

Doopdienst 16 juli 2023

Afscheidsdienst ds. Roozenboom 21 mei 2023

BAGAGE

 

Siebe vandaag nemen we afscheid van je na 30 jaar predikant te zijn geweest in Holten.
Wat heb je veel bagage meegenomen in al die jaren.
Wij gebruiken de fietstas als symbool om alles mee te nemen.
De fiets verruilen we voor een workmate want misschien is er nu wel tijd om te klussen.
Een afscheid op wezenzondag, we blijven verweesd achter, maar we kijken ook uit naar de heilige Geest die gaat komen, hiervoor is de rode doek gebruikt.
De vele kleuren in het bloemwerk staan voor de veelkleurigheid en verscheidenheid van de kerkelijke gemeente Holten.

'klik op foto'

Afscheidsdienst ds. Roozenboom  21 mei 2023

Doopdienst en bevestiging ambtsdrager 15 januari 2023

Lucas 4: 14 - 22

 

Vandaag vieren we de doop en de bevestiging van een ambtsdrager.
Op de doopvont een cirkel van klimop gemaakt.
De groene klimop betekent, hoop, nieuw leven en toekomst.
Witte linten en een witte roos op deze feestelijke dag voor de dopeling van vandaag.
Rood verwijst naar de kracht van de Geest en is de kleur voor de bevestiging.
De rode roos is geplaatst in een open vorm, die ontvangen symboliseert.
De één ontvangt de doop en de ander bevestigd zijn doop door voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester te kiezen.
Met klimop gaat er weer een verbinding naar de bijbel. Die rank staat voor het onderricht in de synagoge en het lezen door Jezus uit de boekrol van Jesaja.

'klik op foto'

Doopdienst en bevestiging ambtsdrager 15 januari 2023

2022

Laatste zondag kerkelijk jaar 20 november 2022

Klaagliederen 3: 21 - 36

 

De groene klimop is een teken van hoop in elk seizoen van een mensenleven en de belofte dat de dood niet het einde is.
Het licht wordt doorgegeven, door vanaf de paaskaars een lichtje aan te steken.
In dit licht wordt de gedachtenissteen gelegd.
In de schriftlezing is sprake van tweespalt, hiervoor zijn de kleuren groen en wit, op de tafel, gebruikt.
Deze kleuren laten zien dat de hoop en het vertrouwen uiteindelijk het verdriet zal keren.
De rode roos en het hart staan voor de grootheid van Zijn liefde.

'klik op foto'

Laatste zondag kerkelijk jaar 20 november 2022

Regionale kerkendag 9 oktober 2022

Lucas 24: 13-32

 

Gekozen is voor de liturgische kleur rood.
De kleur verwijst naar de Heilige Geest die mensen in beweging brengt.
De houten schijven liggen er als stapstenen op de weg die wordt gegaan.
Een deel van het werkstuk is afgedekt dit omdat de Emmaüsgangers Jezus niet herkenden.
De bijbel is er als verwijzing naar de schriften die worden uitgelegd.
Het brood en de druiven liggen klaar voor de maaltijd die wordt gehouden.
De verschillende grassen en bloemen geven de verscheidenheid weer van de gemeenten en mensen hier vandaag aanwezig.

'klik op foto'

Regionale kerkendag 9 oktober 2022