Dorpskerk

Commissies

1. Hervormde vrouwendienst (HVD)

Naast de contactpersonen werkt in de wijk ook de Hervormde Vrouwen Dienst (H.V.D)
De H.V.D is een zelfstandige organisatie, die haar werk doet in de twee pastorale secties en zes pastorale wijken. Waarbij zij onderstaande taken uitvoeren:

 

 1. Nieuw ingekomen bezoek, bevindingen geven zij door aan de predikant of kerkelijk bureau.
 2. Geboortebezoek en jubileabezoek
 3. Per pastorale sectie organiseren zij Kerst-, Paas- of andere bijeenkomsten voor personen van 70 jaar en ouder.
De H.V.D.sters zijn onderdeel van de verschillende wijkteams en hebben daarnaast hun eigen organisatie.

 

Oost:
voorzitter: Hermi Wesseldijk, telnr.: 51 31 23
secretaris: Jannie Rietberg, telnr.: 36 16 34

 

West:
voorzitter: Miny Ulfman, telnr.: 36 17 08
secretaris: J. Ulfman, telnr.: 32 13 01

2. Open deur

Het Open Deur werk in Holten dateert al vanaf ± 1965 en is een gezamenlijke opzet van de drie Holtense kerken:

 

 1. Hervormde gemeente
 2. Gereformeerde kerk
 3. Rooms Katholieke parochie
Het is opgezet met de bedoeling om op een aansprekende manier het evangelie te brengen en om een brug te slaan tussen de kerk en hen die regelmatig kerkbezoek niet/niet meer gewend zijn.

 

De activiteiten bestaan uit een aantal onderdelen:
 1. Het beleggen van Open Deur diensten waar, vaak met muzikale ondersteuning, wordt ingegaan op een bepaald actueel thema. Meestal is dit het thema uit het Open Deur blad van de voorgaande maand. Deze diensten worden aangemerkt als officiële kerkdiensten. Afwisselend gaan daarbij voorgangers uit de drie organiserende kerken voor. Elke dienst wordt voorbereid door een ad hoc werkgroepje, samen met de voorganger.
  Elk jaar wordt ook een volkskerstzang en kerstnachtdiensten georganiseerd.
 2. Elke maand worden er ongeveer 500 Open Deur (en Open Vensters) bladen verspreid in Holten, door ongeveer 50 vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers helpt ook bij het voorbereiden van de kerkdiensten. Het blad de Open Deur is ook in gesproken vorm te bestellen, evenals in groot letter formaat.
 3. Maandelijks is er een medewerkersbijeenkomst waar naast zakelijke besprekingen, ook van gedachten wordt gewisseld over de inhoud van het Open Deur blad. Ervaringen worden uitgewisseld.
 4. Jaarlijks wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle vrijwilligers om elkaar eens te ontmoeten en om te kunnen reageren op diverse zaken rond het Open Deur werk.
 5. Al enkele jaren heeft de Open Deur groep een kinderkerkenpad georganiseerd voor alle kinderen uit groep 8 van de basisscholen in Holten. Dit om de kinderen iets te vertellen en te laten zien wat er in de kerken gebeurt. Veel kinderen hebben op deze manier met de drie kerken kennis gemaakt.

 

Naast de vrijwilligers is er een bestuur samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie kerken.

 

Per januari 2007 ziet dit bestuur er als volgt uit:
Ds. S.M. Roozenboomvoorzitter
Marry Kruimelaar vice-voorzitter
Greetje Schutterpenningmeester
Hannie Meijerinksecretaris
Bennie Vehoflid (namens katholieke parochie)
Hannie Bielemanlid
Annie Nijkamplid

3. Speciaal Pastoraat

Deze commissie werd voorheen de Lathmercommissie genoemd.
Het werk van deze commissie richt zich met name op de bewoners van de sociowoningen van “Zozijn” aan de Haarstraat en de Schoolstraat.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Jeanet Aanstoot, medewerkster van de stichting "Zozijn",
 • Truus Beldman,
 • Erna Kolkman,
 • Gerda Meijer, (contactpersoon telnr: 36 21 44).

4. Interkerkelijke Commissie V & T

vorming en toerusting De Interkerkelijke Commissie Vorming en Toerusting in Holten heeft als doel het organiseren van bijeenkomsten rond diverse thema’s op het raakvlak van kerk en maatschappij. De avondbijeenkomsten zijn voor alle belangstellenden toegankelijk en worden aangekondigd in de plaatselijke kerkbladen en regionale pers. De commissieleden zijn afkomstig uit de plaatselijke Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Rooms-katholieke Parochie.

 

Informatie en/of suggesties
Voor meer informatie over deze lezingen verwijzen wij u graag naar de artikelen in kerkbladen en kranten. Ook voor het aandragen van onderwerpen voor avonden (suggesties zijn altijd zeer welkom!) U kunt dan contact opnemen met de één van de commissieleden.

 

Ook kunt u allerlei informatie vinden in onze website

 

Eva Exterkate - de Koning, Voorzitterdekoningeva@gmail.com
Hans Hoekman, Secretarishanshoekman@solcon.nl
Dini Aalpol, Penningmeesterdini.aalpol@xs4all.nl
Gerrit Markvoort, Lidgerrit.markvoort@concepts.nl
Erna Nijkamp, PR en publiciteiterna.nijkamp@planet.nl

 

5. Werkgroep ‘voorbereiding Stille Week’.

Deze groep is samengesteld uit Hervormd, Gereformeerd en Rooms Katholiek.
De commissie bestaat uit de volgende leden:
 • Wim Beltman(voorz.)
 • Sissy van Bruggen
 • Tineke Kraan
 • Jannie Meijer

6. Liturgisch bloemwerk

De commissie

Liturgisch bloemwerk ook wel Symbolisch bloemwerk genoemd, is het verhaal met bloemen. Bloemen spreken een taal waar woorden niet kunnen reiken. Aan de hand van een schriftlezing, een lied of een thema maken we een ‘bloemstuk’. Zoeken we naar symbolen, getallen, vormen en schiktechnieken die daarbij passen. En dan zoeken we met name naar materialen, bloemen, vruchten of takken die passen in het seizoen en zo mogelijk uit een tuin komen. Door het jaar heen worden de liturgische kleuren groen, paars, wit en rood gebruikt. We hebben in de afgelopen jaren al diverse werkstukken gemaakt voor bv. doopdiensten, bevestiging ambtsdragers, laatste zondag kerkelijk jaar, oogstdienst enz.

 

Bij elk werkstuk wordt een korte uitleg gegeven, die dan wordt afgedrukt op de kerkbrief. Thuis kunt u deze uitleg dan nog eens rustig na lezen. Ook wordt een foto van het werkstuk, samen met de uitleg, op de website van Hervormd Holten geplaatst.

 

De werkgroep bestaat op dit moment uit 6 personen. Wij hopen dat u ons enthousiast blijft volgen. Suggesties en ideeën zijn van harte welkom. De werkgroep symbolisch bloemschikken:
 • Marian Aaltink
 • Hanny Bondrager
 • Teuni Bijl
 • Jannie Meijer (Contactpersoon, T.0548 36 35 73)
 • Dinie Müller
 • Annie Rensen

Afscheid en bevestiging 4 september 2022

De kleur voor deze bevestigings- en afscheidsdienst van ambtsdragers is rood.
Rood verwijst naar de Heilige Geest die mensen in beweging brengt.
Het werkstuk van vandaag brengt tot uitdrukking hoe we met elkaar om kunnen gaan.
Kernwoorden daarbij zijn verscheidenheid en verbinden.
De grassen staan voor de verscheidenheid in de gemeente.
De twee op zichzelf staande werkstukken worden verbonden door en met klimop en rode doek.
5 rode rozen voor de vertrekkende ouderlingen, kerkrentmeesters en diaken.
3 rozen voor de nieuwe ouderlingen.

'klik op foto'

Afscheid en bevestiging 4 september 2022

Doopdienst 14 mei 2022

Genesis 24: 42-48

 

Op de achthoekige doopvont is een cirkel van klimop gemaakt.
De achthoek verwijst naar de achtste dag, de eerste dag van de nieuwe week, dit is de opstandingsdag en daarmee de dag van het nieuwe begin.
De cirkel kent geen begin of einde en staat voor eeuwigheid en volmaaktheid.
Witte linten voor de feestelijke dag van vandaag.
In de krans zijn blauwe bloemen verwerkt en zijn het beeld van het water dat uit de bron komt.
De kruik is het hulpmiddel waarmee het water uit de bron wordt gehaald.
Een witte roos voor de dopeling Noud.

'klik op foto'

Doopdienst 14 mei 2022

Bevestigingsdienst 27 februari 2022

Johannes 11: 45 - 54

 

De kleur voor deze bevestigingsdienst is rood.
Rood verwijst naar de Heilige Geest die mensen in beweging brengt.
In de schriftlezing lezen we dat vele mensen tot het geloof komen.
Een tak met uitlopende knoppen is gebruikt om de levenskracht die doorbreekt uit te beelden.
Het werkstuk staat in een vaas met vier gelijke zijden.
Een beeld van gelijkheid en recht doen aan allen.
Er liggen bladeren van de vingerplant, deze staan voor het diaconale werk, het doen, mensen dragen, beschermen en hulp bieden.
Een rode roos voor de nieuwe ambtsdrager.

'klik op foto'

Bevestigingsdienst 27 februari 2022

Doopdienst 24 oktober 2021

Marcus 10: 46-52

 

Op de achthoekige doopvont is een cirkel gemaakt.
De cirkel kent geen begin of einde en verwijst naar vertrouwen en belofte, het doorgeven van de doop.
Het groen van de klimop betekent, hoop, nieuw leven en toekomst.
Het met tule bedekte deel staat voor niet zien en gaat over in zien en geloven.
De blauwe linten verwijzen naar het water waarmee wordt gedoopt.
Witte rozen voor de dopelingen Jaël en Thijmen.

'klik op foto'

Doopdienst 24 oktober 2021