Hervormd Holten
Nieuwste berichten/foto's zien? Ververs de webpagina's d.m.v. Ctrl f5 of soms alleen f5.
Behoefte aan contact, een dringende vraag neem dan contact op met één van de personen onderaan deze pagina.
digitaal
Digitaal naar de kerk
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Digitaal naar de kerk

Weer samen naar de kerk?

De Grote kerkenraad heeft dinsdag de uitslag van de enquête Kerkgang besproken. Het blijkt dat een groot deel van u , ondanks de beperkingen, toch weer af en toe fysiek naar de kerk wil gaan.
In onderstaand stukje leest u hoe we verder gaan.

Kandelaar en Dorpskerk: Weer fysiek naar de kerk?

In de week van 1 tot 7 juni hebben we een enquête onder u laten rondgaan, omdat we graag wilden weten hoe het met de belangstelling staat om onder de huidige omstandigheden weer kerkdiensten met bezoekers te organiseren.

Allereerst hartelijk dank aan de gemeenteleden die een enquête hebben ingevuld. Er zijn 72 enquêtes ingevuld bij de Kandelaar en 73 van de Dorpskerk. Dit is een mooie steekproef.

Bij de Kandelaar heeft 36% van de gemeenteleden die op de enquête gereageerd hebben aangegeven te willen komen wanneer de diensten toegankelijk zijn voor ± 90-100 mensen (26 van de 72). Bij de Dorpskerk was het 63%. Daarbij wordt bij beide kerken aangegeven soms elke week of soms één of een aantal keren per maand te willen komen.

Als moderamen van de Kandelaar hebben we besloten om vanaf 5 juli de diensten in de Kandelaar te gaan houden met maximaal 90-100 mensen. In het gebouw van de Dorpskerk is het lastiger, omdat twee van de drie toegangen erg smal zijn en de banken en paden daartussen ook moeilijk toegankelijk zijn. Er kan hooguit aan 70 bezoekers een veilige plek worden geboden. De Dorpskerk wil daarom op 12 juli de dienst als proef draaien. We besluiten na die dienst over de voortgang tot 1 september.

We willen daarbij samen met beide kerken gebruik gaan maken van één centraal aanmeldingssysteem (verplicht van overheidswege).Daarover zal nog nadere informatie volgen. We vinden het belangrijk dat daarbij zo’n 10% van de plaatsen wordt vrijgehouden voor mensen die zich niet digitaal hebben kunnen aanmelden. Die mogelijk via ouderlingen of telefonisch aangemeld worden. Er zal met ingang van juli gewerkt worden aan de hand van een protocol (draaiboek) om de kerkdiensten zo veilig mogelijk, volgens de RIVM richtlijnen plaats te kunnen laten vinden. Over de manier of en hoe we de kindernevendiensten kunnen gaan houden wordt u later geïnformeerd.

Evenals gemeenteleden zijn vakantiegangers welkom! Hierover zal nog gepubliceerd worden op de internetsites van beide kerken.

De grote kerkenraadsvergadering van de Kandelaar (en de laatste voor de vakantie) zal plaatsvinden op 6 juli. Op 9 juni heeft de Dorpskerk weer met de Grote Kerkenraad vergaderd in de grote zaal van Irene. Beide kerkenraden hebben goed contact over en weer om de gezamenlijkheid van de afgelopen maanden te blijven contineren.

Zo komt er vanaf 1 juli tot 1 september ook een gezamenlijke digitale nieuwsbrief. U ontvangt die vanaf die datum gewoon in uw mailbox.

Dit is een tijd waarin veel veranderingen plaatsvinden in korte tijd. Het is daarom belangrijk om de nieuwsbrieven goed in de gaten te houden. Er kan zo maar weer wat wijzigen of aangepast worden. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet digitaal? Meld u dan z.s.m. aan.
Voor de Kandelaar bij Harry Paalman: scriba@kandelaarholten.nl
Voor de Dorpskerk bij het kerkelijk bureau: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl

Dorret de Leeuw van Weenen-Poel
Hannie Hoekman-Klein Ikkink
Rik Aangeenbrug

Digitale Nieuwsbrief
We werken met een digitale nieuwsbrief die de kerkbrief gaat vervangen. De inhoud van de kerkbrief wordt aangevuld met een blokje “medeleven” en met actueel nieuws. In de vakantieperiode willen we samen met de Kandelaar één nieuwsbrief maken.

Voor dat het blokje “medeleven” kunnen namen worden doorgegeven en/of voorbede gevraagd voor mensen die het moeilijk hebben door verschillende levenssituaties. U mag ook voor uzelf die boodschap doorgeven. Met het oog op de privacy zal daarvoor altijd eerst toestemming worden gevraagd bij de betrokkenen.

Oproep: we zijn op zoek naar iemand die de redactie van de Nieuwsbrief wil gaan voeren. Die taak betreft het wekelijks verzamelen van de copy, het ordenen en doorsturen naar Gert Ribbink die voor de opmaak en de versturing zal gaan zorgdragen. Graag uw/jouw naam doorgeven aan rik.aangeenbrug@gmail.com We zijn heel blij met je reactie. Meerdere namen zijn welkom. Dat maakt het mogelijk om taken te verdelen of bij elkaars afwezigheid de taak over te nemen. Zo’n 80 mailadressen zijn inmiddels doorgegeven aan Ineke Stoevenbelt van het kerkelijk bureau. Maar we hopen en verwachten dat het er nog veel meer gaan worden! Vraag er in je omgeving eens naar en verwijs mensen eventueel naar de oproep mailadressen door te geven. Natuurlijk zijn er ook adressen waar geen computer in huis aanwezig is. We denken dan met name aan ouderen, maar dat hoeft niet persé. Als iemand belangstelling heeft voor de papieren versie van de Nieuwsbrief, omdat men geen computer/laptop/tablet heeft, dan kunt deze naam en adres worden doorgegeven aan: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl. Als je vermoedt dat het iemand in je eigen omgeving betreft, dan kunt je dat ook bij hen navragen en eventueel voor hen doorgeven.

Kerkdienst 5 juli 2020
A.s. zondag wordt de dienst vanuit de Kandelaar uitgezonden via Kerkdienstgemist Kandelaar. De dienst wordt geleid door ds. Siebe Roozenboom.

Download de liturgie van zondag 5 juli .

Download de kinderplaat .

De dienst begint om 9.30 uur.

We hebben goed gekeken naar de privacyregels, zowel voor kerkdienstgemist als voor de digitale nieuwsbrief. Er zijn duidelijke richtlijnen voor beschreven. Die zullen we ook vertalen naar ons eigen privacydocument. Belangrijk is dat namen van personen alleen vermeld mogen worden met persoonlijke toestemming van betrokkenen.

De Bloemengroet
Het coronavirus heeft ook invloed op onze bloemendienst. Wekelijks werden er drie boeketten bezorgd en schreef de dienstdoende dominee daar een kleine boodschap op een kaartje bij. Nu we fysiek contact zo veel mogelijk vermijden hebben we besloten dit anders te gaan doen. Van de diakonie zal Jannie Oolbekkink de taak op zich nemen om er voor te zorgen dat via de bloemenwinkel een boeket bezorgd zal gaan worden. Eens in de twee weken krijgt ook het boeket uit de kerk een goede bestemming. Van leden die een extra steuntje, aandacht of een bijzondere gelukwens nodig hebben kan men de naam en adres doorgeven aan Jannie Oolbekkink, tel. 06-17547045

Momenten van bezinning en orgelspel
Na een eerste experiment krijgt het meditatieve moment een vervolg onder de titel “Bezinning en Muziek, in bijzondere tijden”. Dit is een kort spiritueel moment van een paar minuten omlijst door mooi orgelspel van Jan van Dijk. Laat de klanken van het mooie Naber-orgel ook in de huiskamer klinken! Kijk hiervoor op Bezinning. De tekst is ook te downloaden.

Mededeling namens de Dorpskerk en De Kandelaar

Elke zondag worden er kerkdiensten opgenomen en uitgezonden vanuit ‘De Kandelaar’ of de ‘Dorpskerk’. We trekken hierin als Dorpskerk en De Kandelaar gezamenlijk op. Dus alle drie protestantse voorgangers zullen bij toerbeurt voorgaan.

U kunt deze diensten rechtstreeks volgen.
De diensten vanuit de Dorpskerk zijn te volgen/bekijken via Kerkdienstgemist Dorpskerk.
De diensten vanuit de Kandelaar zijn te volgen/bekijken via Kerkdienstgemist Kandelaar.
Dit kan met de pc, laptop, tablet en smartphone. De diensten worden ook op de gebruikelijke wijze via de kerkradio uitgezonden.

Voor nieuws en ontwikkeling check onze websites www.hervormdholten.nl en www.kandelaarhoten.nl

We wensen en bidden voor veel moed en vertrouwen voor alle Holtenaren in deze ongewone tijd. Heb je vragen of behoefte aan gesprek neem dan vooral contact met ons op.

Namens De Kandelaar en de Dorpskerk

Ds. Gert van Herk
06 4473 0150
gertvherk@gmail.com

Ds. Siebe Roozenboom
0548- 36 10 18
s.m.roozenboom@hervormdholten.nl

Ds. Mark en Meinske van Sandijk
0548 54 66 31
m.j.van.sandijk@hervormdholten.nl