Ivm de nieuwe coronamaatregelen zijn er geen fysieke kerkdiensten meer tot 2 maart 2021.
Wel zijn alle diensten te volgen via Kerkdienst gemist.
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Actueel nieuws

Stille Week (1 maart t/m 4 april)

Evenals voorgaande jaren worden ook dit jaar tijdens de Stille Week weer bijzondere vieringen gehouden. Deze vieringen worden ook wel “vespers” genoemd. In de vroege kerk was dat een avondgebed. De liturgie zorgt ervoor dat een vesper anders is dan een kerkdienst. Er is een afwisseling tussen teksten, liederen, stiltes, gebeden en in het midden een korte overweging. Het is een samenspel.

 

Het thema voor de komende Stille Week is “Stilte”.

 

Stilte is voor veel mensen onwennig, niet gewoon.
De stiltes in de vespers zijn er om de woorden die gezegd en gezongen worden te laten doorwerken. Luisteren vraagt om stilte, want als je niet luistert, hoor je niets. We staan we stil bij de verhalen van Mozes, Elia en Jezus.

 

Op maandag, dinsdag en woensdag zijn de vespers kort, ongeveer een half uur.

 

Op Witte Donderdag is er een viering met Avondmaal. Die avond weerspiegelt de bijeenkomst van de eerste volgelingen van Christus. Zij kwamen samen rond een maaltijd. In de christelijke traditie zijn we dat “Het Laatste Avondmaal” gaan noemen. Tegenwoordig wordt het ook wel “Maaltijd van de Heer” genoemd.

 

Op Goede Vrijdag wordt de kruisiging van Christus herdacht. De kerk is dan op z’n soberst. Er zijn geen bloemen, de tafel waar de vorige avond aan werd gegeten is leeg en er brandt geen kaars. Het is donker.

 

De viering op Stille Zaterdag vindt laat in de avond plaats, als het al donker is. De nieuwe paaskaars wordt binnengedragen, waarmee het Licht van Christus zich verspreidt door de kerk. De bijbellezingen gaan over bevrijding. In de bijbel zijn daarover veel verhalen te vinden. Denk aan de doortocht door de Rode Zee. Er is ook aandacht voor de doop, het symbool van persoonlijke bevrijding. In de Paasnacht klinkt voor het eerst sinds het begin van de veertigdagentijd weer het Gloria. Stille zaterdag biedt overvloed, als reactie op de sobere toon van Goede Vrijdag, om aan te geven dat Pasen méér is dan we kunnen vermoeden.

 

Door het Paasverhaal in deze week, in deze vorm, zo te beleven, biedt het aanknopingspunten om de bijbel, de wereld en het eigen leven met elkaar te verbinden. In deze Stille Week kunnen we niet fysiek naar de kerk. Om toch op gepaste wijze naar Pasen toe te leven zijn alle vespers te volgen via “kerkdienst gemist Dorpskerk Holten”.

 

Aanvang 19.30 uur.
Op Stille Zaterdag begint de viering om 22.00 uur.

 

Namens de Stille Weekcommissie
Wim Beldman

Veertigdagentijd

Alle gezinnen die dat hebben aangegeven, hebben inmiddels een tasje ontvangen van het JPF. De inhoud van dit tasje verwijst naar de veertigdagentijd, de periode op weg naar Pasen. Juist nu is het mooi om, zowel in de kerk als thuis, stil te staan bij de Veertigdagentijd, die op Aswoensdag begon, dit jaar op 17 februari.

 

Met het gezinsboekje in deze tas kun je als gezin daar elke dag aandacht aan besteden met verhalen, spelletjes en nog veel meer. Het centrale thema van het boekje is: ‘Levensweg’.

 

Jezus ging op aarde een weg van vreugde, maar ook van verdriet. Met Pasen vieren we dat zijn weg niet eindigde in de dood: God maakte een nieuw begin. Zijn levensweg is nooit afgelopen. 40 dagen op weg.

 

Alle gezinnen een gezegende tijd toegewenst, met uitzicht op de mooie boodschap van Pasen. Daarnaast blij-ven we natuurlijk uitkijken uit naar het weer kunnen ontmoeten van elkaar, in de kerk!

Digitale catechesegroep

Het was onze bedoeling om na de heropening van de scholen dit seizoen eindelijk de catechesegroep weer op te starten, waar we vorig seizoen mee begonnen zijn. Omdat het nog steeds onduidelijk blijft wanneer de lockdown ‘klaar’ is, en we het wel belangrijk vonden om elkaar toch te blijven zien, zijn we ondertussen begonnen met een digitaal ontmoetingsmoment. Drie zondagavonden hebben we inmiddels gehad, van een half uur per keer.

 

Het is goed om elkaar zo toch even te zien en te spreken, elkaar te vertellen hoe het gaat, en samen na te denken over een Bijbels thema. Na deze eerste drie zondagavonden hebben we inmiddels even pauze, maar we hopen vanaf 21 maart nog twee zondagen de draad weer op te pakken.

 

De jeugd ontvangt via WhatsApp elke keer een uitnodiging voor deze avonden, die duren van 19.15 tot uiterlijk 19.45 uur. Ben je ook tussen de 12 en circa 16 jaar en deed je nog niet eerder mee, maar zou je nu wel mee willen doen, stuur dan een appje naar Mark (06-25587470).

 

En ouders, geef dit natuurlijk ook vooral weer door in huis!

Uw mooiste paaslied of paasgedicht

Helaas kunnen de paasvieringen met maaltijd, georganiseerd door de HVD, nog niet doorgaan, maar we denken wel na over een viering die u kunt bekijken/beluisteren via kerkdienstgemist en de kerktelefoon. Een viering met bekende liederen, gedichten en een ‘paasverhaal’.

 

Welk lied passend in de Paastijd zou u graag willen horen in die viering?
Welk gedicht raakt u nog altijd?

 

Ik hoor het graag uiterlijk 20 maart!
U mag me bellen (0548-54 66 31) of mailen m.vanderwal@hervormdholten.nl.
Een briefje in de brievenbus is ook welkom (Pastoriestraat 44).

 

Alvast dank en groet, mede namens HVD Oost en West en het ouderenpastoraat,
Ds. Meinske van Sandijk – van der Wal

Algemeen nieuws

Paasmaaltijden

Wat hadden we gehoopt dat met Pasen weer bijeenkomsten georganiseerd konden worden. Maar helaas is corona nog steeds niet bedwongen. Er zullen daarom ook deze keer GEEN PAASMAALTIJDEN voor ouderen georganiseerd worden. We hopen dat u gezond blijft en met een vaccinatie meer bescherming krijgt.

 

Hartelijke groeten,
Medewerksters HVD West en Oost.

Kerkbalans 2021

Afgelopen weken hebben we de actie Kerkbalans weer gehouden. Zoals veel dingen in deze coronatijd is ook deze actie op een andere manier georganiseerd dit jaar. Door geen tot minimaal en alleen op afstand contact tussen de mensen, probeerden we de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Ondanks deze maatregel kunnen we toch terugkijken op een geslaagde Actie Kerkbalans 2021!

 

De kerkbalans heeft dit jaar €185.500,00 opgebracht, dit bedrag is iets hoger dan vorig jaar.

 

Hiermee zijn we als college van kerkrentmeesters bijzonder blij! Zo kunnen we veel van onze activiteiten op een redelijke manier voortzetten, al houden we nog wel een tekort op onze begroting.

 

We willen hierbij iedereen dan ook bedanken voor zijn/haar gift en natuurlijk ook de lopers en iedereen die zich heeft ingezet voor het slagen van deze Actie Kerkbalans heel erg bedankt!

 

College van Kerkrentmeesters

Verpachting bij inschrijving

Het college van diakenen van de Hervormde Gemeente te Holten biedt per 1 januari 2021 bij inschrijving onder doopleden en lidmaten van zowel de Hervormde Gemeente te Holten als de Gereformeerde kerk te Holten voor 6 jaar in geliberaliseerde pacht aan (op basis van artikel 7:395 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek): een perceel bouwland, kadastraal bekend gemeente Holten, sectie I, nummer 907, groot 1.39.80 ha. Dit perceel is gelegen aan de Oude Stationsweg te Holten.

 

De gunning wordt voorbehouden aan de diaconie.

 

Inschrijfformulieren en - voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen, postbus 675, 3800 AR te Amersfoort, telefoon 033-46 710 10 of via e-mail r.radstake@kkgkka.nl

 

De inschrijfformulieren dienen uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 bij ons kantoor in Amersfoort binnen te zijn. Opening van de enveloppen vindt plaats op dinsdag 16 maart 2021. Alle inschrijvers krijgen daarna schriftelijk bericht.

 

Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmees-terskantoor ten dienste van de Protestantse Kerk

Alpha Cursus Holten 2021

Een nieuw jaar schept nieuwe kansen. Wil je in gesprek gaan over zaken die je bezig houden en wilt ontdekken? Dit kan op een Alpha cursus. We starten op dinsdag 2 februari met Alpha-online, een cursus in kleine gespreksgroepen.

 

Alpha is gebaseerd op het christelijke geloof en Alpha is samen op zoek gaan naar antwoorden op vragen die jou bezighouden. Bij Alpha is er alle ruimte voor ontmoeten, vragen en ontdekken.

 

Probeer het anders gewoon eens! Zo’n 300.000 Nederlanders hebben ook al eens Alpha gedaan. Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl. Aanmelden kan nog door een e-mail te sturen naar marcvanderduin@ziggo.nl. Deze Alpha cursus is een initiatief van alle geloofsgemeenschappen in Holten.

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 35,00 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl