Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Info kerken

1. Hervormde gemeente Holten

maakt sinds 1 mei 2004 deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en voelt zich nauw betrokken bij de wereldwijde oecumenische beweging.

 

Omdat bij de grote brand in Holten in 1829 alle archiefwerk verloren is gegaan, is het niet helemaal duidelijk wanneer de kerk in Holten is gesticht. Als meest waarschijnlijk wordt het jaar 1384 genoemd. In 1832 werd het huidige kerkgebouw in gebruik genomen, terwijl pas in 1855 het "Naber"- orgel werd geplaatst. Beide zijn in de loop de jaren diverse malen gerestaureerd; het orgel voor het laatst in 1987 en de kerk in 1994.

 

Hervormd Holten is één gemeente met twee predikantsplaatsen. Zes wijkteams, samengesteld uit ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters, doen samen met contactpersonen en HVD - leden het pastorale bezoekwerk.
Reeds een groot aantal jaren zijn enige ouderlingen belast met de pastorale zorg van de bewoners van woon- en zorgcentrum Diessenplas, de aanleunwoningen en een aantal seniorenwoningen in de directe nabijheid. Het ouderenpastoraat werkt zelfstandig. Aan dit ouderenpastoraat is een ouderenpastor verbonden.

 

Centraal in het leven van de reguliere Holtense kerkganger staat de kerkdienst. In de Dorpskerk is er ’s morgens een dienst; de avonddiensten zijn PKN-diensten en worden afwisselend in de Dorpskerk en de Kandelaar gehouden. In de buurtschap Dijkerhoek is eenmaal in de veertien dagen alleen 's morgens dienst in gebouw Bethanië, terwijl in de andere buurtschap Espelo één maal per maand een kerkdienst wordt gehouden. Alle avondmaalsvieringen zijn in principe opengesteld voor kinderen.
In het kader van het SoW-proces is er verregaande samenwerking met de plaatselijke Gereformeerde kerk, die steeds verder wordt uitgebouwd.
Ook met de plaatselijke R.K. parochie, die voor haar vieringen gebruik maakt van het Hervormd verenigings-gebouw "Irene", bestaat op velerlei terrein samenwerking.

 

Telefoonnummers predikanten:
ds. S.M. Roozenboom 36 10 18
ds. M. van Sandijk 54 66 31
Vanwege de vakantieperiode is de predikant niet altijd aanwezig.
Mocht U op één van de nummers geen gehoor krijgen, probeert u dan een ander nummer.
Telefoonnummer kerkelijk bureau: 0548 361727.

Coördinator kostersteam: Bernhard Veneklaas Slots,
telnr. in Irene 36 17 27, thuis 54 62 39

2. Gereformeerde Kerk Holten

De kerk werd gebouwd op de fundamenten van een afgebroken zuivelfabriek en in gebruik genomen in november 1979. Aantal zitplaatsen: 620.

 

Orgel: 3 klaviers; bouwer: Kaat en Tijhuis. De pijpen zijn afkomstig van het oude orgel uit de Waalkerk te Amsterdam. Op het dak van de kerk is een wereldbol te zien, die gedragen wordt door gevouwen handen; destijds aangeboden door de 'vaste gasten'. Ook de oude kerk is in Holten nog te zien: nu als pizzeria aan de Dorpsstraat, naast het oude gemeentehuis (nu in gebruik bij de VVV). De kerkelijke gemeente telt ongeveer 870 zielen en maakt deel uit van de classis Deventer. Op verschillende onderdelen wordt plaatselijk interkerkelijk samengewerkt:
 1. in het recreatiewerk (de 'tent' op bungalowpark De Lindenberg);
 2. in het Open Deurwerk;
 3. in vorming en toerusting;
 4. in jeugddiensten e.a.
Ongeveer de helft van de gemeenteleden woont in de kern van Holten. De andere helft woont er in een straal van ca. 10 km. om heen.
 1. Aanvangstijden van de kerkdiensten ’s morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur.
 2. De avonddienst vindt de ene week plaats in de Kandelaar en de andere week in de Dorpskerk;
 3. Voor de morgendienst wordt een lied gezongen dat op het rooster van de scholen staat, of door gemeenteleden is aangevraagd.
 4. Een ambtsdrager leest de mededelingen.
 5. Het intochtslied wordt staande gezongen.
 6. Na Votum en Groet volgt doorgaans het Klein Gloria.
 7. Er is kindernevendienst volgens een rooster dat per zondag wordt meegedeeld. De groepsindeling is gelijk aan die op de basisscholen. De kinderen gaan na de Schriftlezing naar hun groep en komen onder het naspel van het lied na de preek weer terug.
 8. In gebruik is, naast het Liedboek, de bundel 'Geroepen om te zingen' in de morgendiensten. U kunt het gele boekje achter in de kerk vinden (bij de liedboeken). Wilt U het na gebruik ook weer terugleggen?!
 9. Op de tweede zondag van de maand, is er na de morgendienst koffie drinken in de “Ontmoetingsruimte”. Voor de kinderen is er limonade. Hiervoor wordt u hartelijk uitgenodigd.
 10. Oppasdienst voor de allerkleinsten tot en met groep 1, is beneden in de kelderruimte van de kerk.
Adressen:
Kerk “De Kandelaar”, Stationsstraat 4, Holten
tel. 0548 36 31 74
Predikant: ds. G.J. van Herk
Koster: H. Stam, Mr.G. Vixseboxsestraat 31, Holten
tel.: 0548 36 32 71

3. Parochie Heilig Kruis, locatie Nieuw-Heeten

Op 23 oktober 1923 werd te Nieuw - Heeten de St. Joseph parochie opgericht en diezelfde dag werd de kerk aan de pastoor Scholtensstraat in Nieuw - Heeten door bisschop Van de Wetering geconsacreerd.

 

Het parochiegebied strekte zich uit over de gemeente Holten en delen van de (voormalige) gemeenten Raalte, Lochem, Diepenveen en Hellendoorn. In de zestiger jaren van de vorige eeuw, kwamen er vooral vanuit Deventer en omgeving rooms-katholieke mensen wonen; voornamelijk forensen.
Zo ontstond de behoefte om ook kerkgelegenheid te creëren in Holten.

 

In juni 1965 kreeg dit zijn beslag. Aanvankelijk werd er in een oud gymlokaal gekerkt. Later kreeg men een gastvrij onderdak in gebouw Irene, nabij de NH kerk die dit gebouw ook in eigendom heeft. Na de restauratie van het gebouw kregen we naast het toneel ook een eigen sacristie met tabernakel ter beschikking.
Sinds 2019 zijn de diensten gestopt in Irene en vinden deze diensten nu plaats in Nieuw - Heeten.

 

Begin 2010 zijn in het kader van een reorganisatie van het Bisdom Utrecht ook de negen afzonderlijke Sallandse parochies opgegaan in één nieuwe parochie: Heilig Kruis.
In deze parochie zijn, naast twee priesters, ook vier pastorale werk(st)ers werkzaam.

4. Door en voor de kerken op Radio 350

Iedere zondag van 9.00 tot 12.00 uur is er een religieus programma op Radio 350, de lokale omroep van Rijssen - Holten.
Deze uitzendingen worden beurtelings verzorgd door zeven Rijssense en Holtense kerkgemeenschappen.

Iedere kerk maakt zijn eigen programma, met daarin een rechtstreekse kerkdienst.
Verder is er veel muziek en informatie.
Op 19, 26 juli en 2 augustus is er i.v.m. de vakantie alleen non-stop gewijde muziek.

Verdere informatie kunt u verkrijgen bij de contactpersonen van de P.K.N. kerken in Holten:
Dinie Oonk, Borkeldsweg 5, tel. 0548-36 30 62
Herman Stam, Borkeld 16, Rijssen, tel. 0548-36 71 10

Radio 350 zendt in Holten uit via de ether op 105.2 MHz (FM) en in Rijssen op 106.4 MHz (FM), en via de kabel op 104.1 MHz.

Downloads

1. Handreikingen


NB: Mocht u browser niet automatisch een dialoogvenster openen, gebruik dan u rechter muisknop om het snelmenu op te roepen en kies dan voor "Doel opslaan als"