Dorpskerk

Colleges

1. Jeugd - Jeugdwerk

Activiteiten

Hieronder geven we een overzicht van de kinder - en jongerenactiviteiten die we in de kerken aanbieden. Deze activiteiten zijn allemaal vrij toegankelijk, je mag vrienden en vriendinnen meenemen. De leeftijden die erbij staan zijn een richtlijn dus geen grens. De meeste activiteiten worden georganiseerd door de gezamenlijke kerken. Volg het maandelijks Holtens kerknieuws en de wekelijkse nieuwsbrieven voor actuele info en data van de activiteiten.

1. Oppas (0-5)

Zowel in de Kandelaar als de Dorpskerk is er tijdens de ochtenddienst oppas voor de jongere kinderen van 9:15 tot het einde van de dienst.

2. Krabbeldienst (3-7)

Krabbeldiensten zijn diensten georganiseerd voor kinderen van 3 t/m 7 jaar. Tijdens de krabbeldienst staat een thema centraal waarbij we liedjes zingen, bidden en naar een verhaal luisteren. En we gaan iets leuks doen. Iedereen is welkom! Broer(s), zus(sen), papa, mama, opa, oma. De krabbeldiensten zijn in de Dorpskerk, zo'n 5x per jaar, om 11.00u. Je kunt ons ook volgen op FB via @Krabbeldienst Holten.

3. Kindernevendienst (4-13)

In beide kerken is er elke zondagochtend tijdens de kerkdienst kindernevendienst voor de basisschoolkinderen. We gaan tijdens de kerkdienst samen naar onze eigen ruimte om te iuisteren naar en praten over Bijbelverhaien die voor ons niveau geschikt zijn. We leggen de link naar het hier en nu, gaan even puzzelen, iets kleins knutselen of doen een spelletje.

4. Kinderkerk (4-13)

Eens per maand is er kinderkerk van 9.30 tot 10.30 uur. We beginnen dan gelijk in de consistorie, dus niet in de kerk. We gaan samen bidden, zingen, luisteren naar een verhaal, in gesprek, knutselen, spelletjes spelen enz. Omdat we pas net voor de zegen teruggaan naar de kerkdienst, hebben we lekker lang de tijd. We sluiten hetjaar altijd af met een leuk uitje, alwaar we ook beginnen met een Bijbelverhaal.

5.Parenting children course (Ouders met kinderen van 0 - 10)

De Parenting Children Course is een serie van vijf bijeenkomsten voor ouders van 0- tot 10-jarige kinderen. Het is een leuke en laagdrempelige manier om met andere ouders ervaringen uit te wisselen en je te bezinnen op de opvoeding van je kinderen. ledere bijeenkomst duurt twee tot tweeënhalf uur. We beginnen met een koffietafel voor ouders en kinderen samen. Daarna splitsen we ons op; voor de kinderen is er dan oppas en ook zijn er voldoende speelmogelijkheden. De ouders kunnen zich rustig verdiepen in een onderwerp en er op verschillende manieren mee bezig zijn. Opvoeden is een heuse uitdaging! Wij denken dat het een goede investering in jezelf en in je kinderen is, als je tijd neemt neemt om hierover bewust samen na te denken.

6. Vakantie Bijbeldag (4-12)

Elke eerste woensdag van de (zomer) schoolvakantie organiseren we een ochtend en middag vol plezier en gezelligheid voor alle basischool kinderen. Knutselen, spelen en zingen met (een beetje) inhoud en zonder kosten. Wie wil dat niet? Utnodigingen voor dit spektakel volgen via de scholen en de wekelijkse nieuwsbrief.

7. Kidzart (Groep 5 t/m 8 (8 - 12))

Houd je van lekker creatief Wee“ bezig zijn? Dan is Kids—Art wat voor jou! Ongeveer 6 keer per jaar gaan we op een vrijdagavond wel 2,5 uur lang uitgebreid knutselen of we doen een leuk actief spel. Daarnaast leggen we een link naar het geioof. Omdat we ook het elkaar ontmoeten erg belangrijk vinden, eten we gezellig samen. Vriendjes en vriendinnetjes mag je gezellig meenemen!

8. Zondagsschool

We hebben wel twee zondagsscholen, te weten zondagsschool Dijkerhoek en zondagsschool Espeo/Helhuizen. Er wordt een verhaal gelezen, gezongen en een creatieve verwerking gemaakt. Ook de ontmoeting met elkaar is hier belangrijk.

 

In Dijkerhoek is er voor de basisschoolkinderen vanaf groep 3 ongeveer eens per twee weken van 9.30 - 10.30 uur zondagsschool in het Kulturhus Bethanië. In Espelo is er voor de basisschoolkinderen eens per maand van 10.00 - 11.00 uur zondagsschool in het Trefpunt.

8. Tieneravonden (14-18)

Geloven is heel zinnig! Als kerken nodigen we je daarom uit om hier meer over te weten komen. We organiseren vier avonden, meestal op zondagavond. Twee van die avonden zijn in ieder geval in spelvorm; Sirkelslag en de Paaschallenge. De andere avonden zullen ook laagdrempelig zijn, leuk om samen met je vrienden naar toe te gaan!

10. Rock Solid (12 - 14)

Een heuse ouderwetse club. Dit seizoen zullen we 8x, elke 2e vrijdag van de maand een club avond organiseren. We doen dit aan de hand van het Rock Solid programma. Rock Solid bevat veel korte spellen en programma onderdelen, om zo op speelse wijze het geloof te ontdekken... Deze avonden zijn ook leuk om vrienden en vriendinnen mee te nemen.

11. Tienercatechese (12-17)

Zou je wel meer willen weten over geloven? Over de Bijbel of over God? En zou je daar ook met leeftijdgenoten over in gesprek willen gaan? Voor jongeren van 12 t/m 16 jaar is er dit seizoen daarvoor een catechese-gespreksgroep. We gaan samen het gesprek aangaan over het geloof, en met elkaar op zoek gaan naar de betekenis van Bijbelse woorden, begrippen en thema's. Ook mogen jullie zelf je eigen vragen en thema's inbrengen. Vanaf oktober komen we in totaal 4 of 5 keer bij elkaar o.l.v. ds. Mark en Meinske van Sandijk, op een zondagavond.
Wil je meer weten, of je opgeven, mail dan naar ds. Mark van Sandijk (m.j.van.sandijk@hervormdholten.nl)

12. Tienernevendienst (12-17)

Eens per maand organiseren we tijdens de kerkdienst een bijeenkomst voor de tieners. Het lijkt een beetje op kindernevendienst, maar dan is het alleen voor de tieners. We starten in de kerk en daar gaan we na ongeveer 10 minuten naar hun eigen ruimte. We bespreken onderwerpen op ons eigen niveau en zoeken uit wat de Bijbel er over zegt. We zoeken het leermoment in de koppeling naar ons dagelijks leven.

13. Kofferproject (gezin)

Met het kofferproject hopen we als kerken de geloofsopvoeding thuis op een laagdrempelige manier te ondersteunen. We hebben twee koffers aangeschaft en daarin zitten allerlei materialen voor kinderen in de basisschoolleeftijd, tieners en hun ouders. Er zitten o.a. verschillende kinderbijbels, dagboekjes, spelletjes en verdere inspiratie voor ouders in. De koffers gaan door de gemeente heen en gezinnen krijgen de mogelijkheid om hier ongeveer 3 weken mee te experimenteren. Iemand van het kofferteam maakt een afspraak om dan langs te komen voor een gesprek over de ervaringen met de koffer. Daarna gaat de koffer naar een ander gezin.

14. Transformed (16-28)

Transformed is de christelijke jongerenbeweging van Twente, opgezet door jongeren voor jongeren en is actief sinds 2005. Het is een plek waar jongeren die Jezus kennen of willen leren kennen bij elkaar komen. De avonden worden gehouden in Ambt Delden. De meetings beginnen om 19 uur en duren tot ongeveer 20.30 uur. De avonden zijn laagdrempelig, er is veel ruimte voor lofprijs en aanbidding met Heartbeat Worship en er is krachtig en persoonlijk onderwijs vanuit de Bijbel. Als alle versoepelingen doorgaan zoals nu gepland willen we graag vanaf Holten weer met een zo groot mogelijke groep richting Ambt Delden. Exacte datums volgen in de nieuwsbrief.

15. Ouders van kinderen en tieners

De jonge oudergroep is een plek waar we met elkaar nadenken over de geloofsopvoeding. Eens per jaar organiseren we een avond (of een reeks avonden) waarin we het gesprek aangaan met elkaar over een bepaald onderwerp. Daarnaast organiseren we een samenzijn waarbij we informeel met elkaar kunnen bijpraten en de kinderen met elkaar kunnen spelen.

16. Jeugdouderlingen

De jeugdouderlingen dit jaar zijn:
Voor dit seizoen zijn dit: Peter - en Marieke de Boer, Bert Eefting, Mirjam van Langen, Leonie Jansen en Hans Heuver. Mailadressen:

Meer weten? Volg ons ook op:

2. Diaconie

Teveel om allemaal op te noemen. Daarom één aspect. Een tastbaar, zichtbaar en soms hoorbaar aspect. De collecte. Al in de eerste Christengemeentes kwamen diakenen voor. Hun taak bestond toen vooral uit het zorg dragen voor armen, weduwen en wezen. In het dorp van mijn tante bestond een heel netwerk van hulpverleners; vele pannetjes soep, stampot etc. vonden hun weg naar huishoudens waar het o zo welkom was.

Het je dienstbaar maken aan de naaste, is nog steeds het uitgangspunt van de diaconie. Alleen is er in de loop der tijd nogal wat veranderd.
Nederland op zich was/leek welvarend genoeg om zelf voor haar minderbedeelde burgers te kunnen zorgen. De diaconie kwam een beetje op het tweede plan en ging zich meer richten op het buitenland. Dat daar genoeg te doen was en nog steeds is, getuigen de televisiebeelden. Elke avond worden we wel geconfronteerd met één of andere ramp.
Programmamakers maken ons regelmatig deelgenoot van de armoedige omstandigheden waarin mensen leven. Ver van ons bed?? Helemaal niet!
Bisschop Muskus drukte ons een aantal jaren geleden keihard met de neus op de problematiek "armoede binnen onze eigen grenzen". Armoede misschien wel bij je naaste buurman.

De diaconie voelt zich geroepen, waar mogelijk is, te helpen en gaat met dit doel voor ogen tijdens de dienst met de collectezak rond.
Met de gave in de dienst stelt de diaconie U in de gelegenheid uw dienst aan God en de naasten waar te maken. Diaconaal geld is een stukje geven van jezelf.
Door iedere dienst loopt een diaconale rode draad. De voorganger preekt over barmhartigheid; over een rechtvaardige samenleving dichtbij en ver weg. Het diaconale geld wordt voor hetzelfde gebruikt. Er ligt een link.

Over de collecte in de dienst wordt nadien de zegen uitgesproken, want met geld alleen redden we het niet. De zegen van de Heer is net zo hard nodig.

 

Het dagelijks bestuur van de diaconie bestaat nu uit:

Dini Aalpol: voorzitter
Henk Veltkamp: 2e voorzitter
Henk Stoevenbelt: penningmeester

3. Pastoraat

1. Algemeen pastoraat

De kern van het gemeentezijn is het pastoraat. De zorg voor mensen die in een moeilijke situatie zitten en de belangstelling voor elk gemeentelid om de onderlinge band te verbeteren en het geloof levend te houden.

 

De predikanten besteden het grootste gedeelte van hun tijd aan het pastoraat. Zij bezoeken ouderen, begeleiden zieken en geven steun bij een overlijden. Contact met ouders die hun kind willen laten dopen en stellen die een huwelijksinzegening wensen. Ouderlingen kunnen in meer of mindere mate ook bezoeken afleggen aan de gemeenteleden. De contactpersonen houden contact met hun wijk van 10-30 adressen, en brengen informatie over wijkavonden en andere activiteiten rond. De HVD brengt bezoeken aan ouderen, nieuwingekomenen en mensen met een jubileum.

 

Onze gemeente is verdeeld in twee secties, die elk weer uit 3 wijken bestaan. Het wijkteam, de predikant, ouderlingen, contacpersonen, de HVD, een diaken en een kerkrentmeester komt 1 maal per jaar samen. De 6 wijken hebben elk ongeveer 15 contactpersonen.

 

Verder zijn er ouderlingen die een speciale taak hebben in het ouderenpastoraat. Dit betreft de Diessenplas, de aanleunwoningen en de Abraham Berg-hof. Elke woensdagavond wordt er een wijdingsdienst georganiseerd.

 

Het pastoraal college komt 3-4 keer per jaar samen en bestaat uit de predikanten en de ouderlingen.

 

De gesprekken tijdens de bezoeken van predikanten en ouderlingen vallen onder geheimhouding.

2. Jeugd - Jongerenwerk

Het jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente wordt georganiseerd vanuit het JPF, ons gezamenlijke Jeugdplatform. In dit jeugdplatform zijn de diverse groepen vertegenwoordigd die onder het jeugdwerk van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Holten vallen. Het doel van het JPF is het jeugdwerk coördineren, stimuleren en nieuwe ideeën en beleid ten aanzien van het jeugdwerk ontwikkelen.

 

Zoek je meer informatie over ons jeugdwerk of bepaalde activiteiten, of heb je een vraag, stuur dan een mail naar jeugd@hervormdholten.nl

3. Ouderenpastoraat

Enige ouderlingen zijn belast met de pastorale zorg van de bewoners van woon- en zorgcentrum Diessenplas, de aanleunwoningen en een aantal seniorenwoningen in de directe nabijheid (de Vrijheidslaan, de Churchillaan, Jan Rietbergstraat en Abraham Berghof). Elke woensdagavond wordt er een wijdingsdienst georganiseerd.

 

Ouderenpastor:
Meinske van der Wal, tel. 0548 54 66 31
e-mail: meinskevanderwal@gmail.com

 

Ouderlingen:
Abraham Berg-hof
Woon- en zorgcentrum ‘de Diessenplas’
mevrouw I. Warning, Kozakkenstraat 56, tel. 06 44 16 91 48

 

Aanleunwoningen woon- en zorgcentrum ‘de Diessenplas’Churchillstraat, Vrijheidslaan (uitgezonderd de Diessenplas), Jan Rietbergstraat
Mevr. R. van Iperen - Esseboom, telefoonnummer 0548 36 21 26
e-mail:rivip36@gmail.com

4. College van Kerkrentmeesters (CVK)

Doelstelling. In opdracht van de kerkenraad beheert het College van Kerkrentmeesters de bezittingen en behartigt de stoffelijke belangen van de gemeente. Op basis van het vastgestelde beleid maakt zij de jaarlijkse begroting, en is zij verantwoordelijk voor de financiële verantwoording van de kerk. (De kerkenraad keurt goed) Zij zorgt, binnen de kaders van de jaarlijkse begroting, voor voldoende financiële middelen om het gemeentewerk mogelijk te maken. Zij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie
Taken van de ouderling-kerkrentmeester
Bij de Kerkdienst
De ouderling-kerkrentmeester draagt medeverantwoordelijkheid voor de kerkdiensten. Minimaal eén van de ouderling-kerkrentmeesters is aanwezig in de dienst.
Vergaderingen
Het College van Kerkrentmeesters vergadert één keer per maand. Op de agenda staan beheers- en bestuurszaken. De Kerkrentmeesters ontvangen een uitnodiging voor de kerkenraadsvergadering. De voorzitter is lid van het Moderamen.
Archief
Een kleine, maar toch belangrijke taak is het toezicht houden op en het [laten] bijwerken van het archief. Voor het inzien van het archief is toestemming van de Kerkrentmeesters vereist.
Beheertaken
Hieronder valt het beheer van de Dorpskerk, gebouw Irene, 2 pastorieën en div. gronden en overige bezittingen. Het voeren van de diverse administraties. Onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters vallen ook de werkzaamheden van personen die professioneel aan de kerk zijn verbonden, zoals: predikanten, koster , kerkelijk bureau, administrateur, horeca personeel en organisten.
Het Kerkelijk Bureau
Het kerkelijk bureau wordt beheerd door mevr. I.Stoevenbelt met medewerking van vrijwilligers. Zij vervult de functie van administrateur van de kerk. Zij verzorgt o.a. de financiële administratie, salarisadministratie, de coördinatie bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening van de kerkrentmeesters en de organisatie rondom de jaarlijkse actie Kerkbalans.
Ledenadministratie
De ledenadministratie is een van de belangrijkste administraties van de kerk. Er is een landelijk systeem dat er voor zorgt dat de administratie gemakkelijk en zonder al te veel kosten kan worden gevoerd. Via de ledenadministratie wordt ook het overzicht van het Kerkblad bijgehouden. Wijzigingen van het ledenbestand a.u.b doorgeven aan het Kerkelijk Bureau.
Organist
Tijdens de diensten in de Dorpskerk wordt het orgel in eerste instantie bespeeld door de heer J. van Dijk. Onder zijn beheer vallen ook de overige organisten.
Kerkblad
Het kerkblad: "Holtens Kerknieuws" is een gezamenlijke verantwoordelijk van de Kerkrentmeesters Gereformeerde en Hervormde Kerk.
Financiën
Het financieel draaiende houden van een gemeente vergt veel (onbetaalde) inzet van alle gemeenteleden, maar er is ook heel veel geld nodig. Zo moet de dorpskerk, Irene en de pastorieën worden onderhouden. Moeten predikanten, organist, administrateur en horeca medewerkers salaris krijgen. Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de geldwerving. De grootste bron van inkomsten is de vrijwillige bijdrage die elk jaar in januari wordt opgehaald onder het motto: Kerkbalans. Daarnaast vormen collectegelden, inkomsten derden (gebouwverhuur) en rente inkomsten de overige inkomsten. ANBI
Vrijwilligers
Er zijn diverse vrijwilligers werkzaam in de gemeente. Het is onmogelijk om een kerkelijke gemeente draaiende te houden zonder de inzet van vrijwilligers. Zo zijn er vrijwilligers aan het werk op gebied van: kerkelijke bureau, kosterschap, schoonmaak en horeca, tuinonderhoud, onderhoudswerkzaamheden, kopieerwerk etc. Deze opsomming is overigens zeker niet volledig. Veel vrijwilligerswerk vallen onder beheer van diverse commissies. Het college van kerkrentmeesters voert het personeelsbeleid uit voor al deze vrijwillige medewerkers.
Veiling en Boekenmarkt.
Een grote groep vrijwilligers organiseert elk jaar een veiling, boeken- , kleding- en rommelmarkt. Doel wisselt per jaar maar in grote lijnen zijn de opbrengsten bedoeld voor realisatie extra zaken rondom de kerk.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerrit Veneklaas, tel. 06 15 58 75 86